מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתעד. להפריש מעשר עני - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

להוציא מעשר עני בשנה השלישית וששית מן השמטה, ועל זה נאמר (דברים יד כח) מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך וגו'. והנחת בשעריך וגו'. ובשנה הזאת היו מפרישין מעשר עני במקום מעשר שני של שאר שנים, ואין מפרישין מעשר שני כלל.

משורשי המצוה
בעניין זה, מה שכתבתי במצות הלואה לעני בסדר משפטים.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה, שבעל השדה שעברו עליו עניים נותן לכל אחד מהם מן המעשר כדי שבעו, שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו. וכמה כדי שבעו? מן החטים לא יפחות מחצי קב, משעורים לא יפחות מקב, כסמין לא יפחות מקב וחצי, דבלה לא יפחות ממשקל חמש ועשרים סלע, יין לא יפחות מחצי לג, שמן מרביעית לוג, אורז רובע קב, ירק משקל לטרא, חרובין שלושה קבין, אגוזים עשרה. אפרסקים חמשה. רמונים שתים. אתרוג אחד.
היה לו דבר מועט והעניים מרובים מניח לפניהם. והם מחלקין ביניהם.
ומעשר עני המתחלק בגורן אין בו טובת הנאה לבעלים. ואיש ואשה שבאו ליטול נותנין תחילה לאשה ואחר כך לאיש.
ויתר פרטי המצוה, מתבארים במסכתות פאה, ומעשרות, ודמאי, ובמקומות מזרעים, ומכשירים וידים.
ובסדר שופטים (מצוה תקז) בעזרת ה’ אכתוב באיזה מקום נוהגת ובאיזה זמן.

המצווה בכל הספרים