מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתעה. שלא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא לתבוע החוב בשנת השמיטה, אבל יהא נשמט, ולא נתבענו עוד, ועל זה נאמר (דברים טו ב) לא יגש את רעהו ואת אחיו'' וגו'.

משורשי מצוה זו וכל ענינה
כמנהגי כתבתי לעיל ובסמוך במצות עשה (תע''ז) שלאו זה שבסדר זה.
והעובר על זה ותבע הלואתו אחר שנת השמיטה בזמן הבית, עבר על לאו זה, אבל אין בו מלקות, לפי שאין בו מעשה.

המצווה בכל הספרים