מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתקלב. לדון דין יפת תואר ככתוב בתורה - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שנצטוינו באשת יפת תואר לעשות לה כמשפט הכתוב בפרשה זו. שנאמר (דברים כא יא) ''וראית בשביה אשת יפת תאר''. כלומר, שתהיה יפה בעיניו.
ועניין הצווי בה שיביאנה הישראל אל ביתו ויצוה אותה לגלח ראשה, ולגדל צפרניה, ולהסיר מעליה הכסות הנאה שהביאה מביתה, שכן היתה דרכם של האומות שבנותיהם מתקשטות במלחמה לזנות. וירשה אותה לבכות אביה ואמה חודש ימים כרצונה. אלו הן הדברים המפורשים בכתוב בדין אשת יפת תואר, ומן הדומה שעל כל אלה יבוא חיוב העשה.

ומשורשי המצוה
אמרו זכרונם לברכה לפי שלא התירה התורה יפת תואר בשביה אלא כנגד יצר הרע, שאם לא התירה הכתוב ישאנה באיסור, לתוקף יצר לב האדם רע בעניין החשק. ועל כן סתם הכתוב דלת בפניו להבאישה בעיניו, וצוה לגלח ראשה כדי לאבד תואר שערותיה הנאות, ולגדל צפרניה כדי לנוול תואר ידיה, ושירשה אותה לבכות חודש ראשון לנוול פניה ולכלות בדמעות עיניה. גם חייב הכתוב שתשב עמו בביתו בעשותה כל זה בחודש הראשון, והכל להמאיסה בעיניו, שיהא נכנס ויוצא ומסתכל בה ורואה בנוולה.
ואמרו מן המפרשים, שהיתר יפת תואר ביאה ראשונה היא בגיותה, וקרובים דבריהם, אחר שההיתר שלה הוא מפני תוקף יצר הרע. אבל מהם שאמרו שאינה מותרת כלל עד לאחר כל המעשים האלו שזכרנו, ומפשט הכתובים נראה כן, וגם בירושלמי (מכות פ''ב ה''ו) חלקו על זה.

דיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה שאשת יפת תואר בין בתולה בין בעולה בין אשת איש. ואין מותר לקח שתים, שנאמר בה ולא בה ובחברתה.
ומה שאמרו שלא ילחצנה במלחמה אלא ייחדנה לו בבית, שלא תהא סבור שהתירתה התורה בכל עניין ואפילו בפרסום, וצריכה להתגייר קודם שישאנה לו לאשה, ואחר הגרות, נושאה בכתובה וקדושין ודינה כדין בנות ישראל.
ואם לא רצתה להתגיר מגלגל עמה שנים עשר חודש ומשלחה לנפשה, ואחר חודש הבכיה ממתין לה שני חודשים עוד. ואם נתעברה מביאה ראשונה, הולד גוי, ואינו בנו לשום דבר מכל הדברים, וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (קדושין סח ב), בנך הבא מן הגויה אינו בנך אלא בנה.
ותמר אחות אבשלום מביאה ראשונה של יפת תואר היתה, ואבשלום אחיה נולד אחר הנשואין, ונמצאת תמר אחות אבשלום מאמו, ומותרת להנשא לאמנון, וכן הוא אומר (שמואל ב יג, יב) דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך.
ויתר פרטי המצוה בקדושין פרק ראשון ובסנהדרין.

ונוהגת מצוה זו בזמן שישראל על אדמתן
כי אז היתה להם רשות ויכולת בידם להלחם.
והעובר על זה ולא עשה המעשים שזכרנו ביטל עשה זה.

המצווה בכל הספרים