מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתקעד. שלא לאחר נדריו יותר משלושה רגלים - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שלא נאחר הנדרים והנדבות ושאר הקרבנות שהם חובה עלינו, ועל זה נאמר (דברים כג כב) כי תדר נדר לה’ אלהיך לא תאחר לשלמו.
ובאה הקבלה (ר''ה ד, ב), שאין עוברין על זה הלאו עד שיעברו שלושה רגלים אחר שנדר.
כל עניין מצוה זו כתבתיו מבואר במצות עשה שלו (מצוה תקעה) שבסדר זה, וקחנו משם.

המצווה בכל הספרים