מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיתרד. למחות זרעו מן העולם - ספר החינוך

המצווה בכל הספרים

שנצטוינו למחות זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם, זכר ונקבה, גדול וקטן, ועל זה נאמר (דברים כה יט) "תמחה את זכר עמלק'', שבכלל זכר הוא הכל.

וכבר טעה בניקוד תבה זו גדול הדור, והוא יואב בן צרויה, והשאיר מהם הנקבות, לפי שרבו לא השגיח יפה עליו כשלימדו מקרא זה, ונשתבש יואב וקרא 'זְכַר' במקום 'זֵכֶר' כמו שבא בבבא בתרא פרק לא יחפר (כא, ב).

משורשי המצוה
העניין שכתבנו במצוה הקודמת לה.

דיני המצוה
קצרים, והם מבוארים בפרק שמיני מסוטה.

וזאת מן המצות המוטלות על הצבור כולן, וכעניין שאמרו זכרונם לברכה (סנהדרין כ, ב), שלוש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ למנות להם מלך, ולבנות להם בית הבחירה, ולהכרית זרע עמלק. ובאמת כי גם על כל יחיד מישראל הזכרים מוטל החיוב להרגם ולאבדם מן העולם, אם יש כוח בידם בכל מקום ובכל זמן, אם ימצא אחד מכל זדעם. והעובר על זה ובא לידו אחד מזרע עמלק ויש ספק בידו להרגו ולא הרגו ביטל עשה זה.

המצווה בכל הספרים