מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הפ"ד ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלמשוח בשמן המשחה
שעשה משה, זולת כהנים גדולים ומלכים בלבד.
והוא אומרו יתעלה:
"על בשר אדם לא ייסך" (שם, לב).
וברור שהנמשח בו במזיד – חייב כרת,
אמר:
"ואשר יתן ממנו על זר ונכרת" (שם):
ואם הוא שוגג – חייב חטאת קבועה.

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בריש כריתות.

קח. שלא יסוך זר בשמן המשחה - ספר החינוך

שלא למשוח בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים לבד. שנאמר (שמות ל לב) על בשר אדם לא ייסך. ונתבאר בכתוב שמי שמשח בו במזיד, חייב כרת, שנאמר (שם לג) ואשר יתן ממנו על זר ונכרת. ואם נמשח בו בשוגג, חייב חטאת קבועה. כלומר, שאין חילוק בו בין הדל והעשיר אלא דבר קבוע הוא לכל.

משורשי מצוה זו
גם כן להגדלת הבית וכל אשר בו, ולכן אין ראוי להדיוטות להשתמש באותו השמן הנכבד שבבית רק הנבחרים בעם לבד, שהם כהנים ומלכים. ובכן בהמנע ההמון ממנו, ייקר בעיניהם עד מאוד ויתאוו אליו, כי גדל ערך הדברים בלב רוב בני אדם לפי מיעוט המצאם אצלם.

מדיני המצוה
כגון מה שאמרו זכרונם לברכה שחיוב הכרת והקורבן אינו עד שיסוך ממנו שיעור כזית, ושלא חייבנו הכתוב אלא על אותו שעשה משה ולא על אחר שיעשה שום אדם, וקבלה בידינו שנס נעשה בו שיספיק לעולם.
ומה שאמרו זכרונם לברכה שאין מושחין בו לדורות כל הכהנים המתחנכים לעבודה, אלא כהן גדול ומשוח מלחמה ומלכי בית דוד, וכל שאר מלכים אינם נמשחין בזה השמן אלא בשמן אפרסמון, והחילוק שיש במעשה משיחת המלך למעשה משיחת הכהן.
ומה שאמרו זכרונם לברכה שאין מושחין מלך בן מלך אלא אם כן יש עליו מחלוקת, ועל כן נמשח שלמה.
ויתר פרטיה מבוארים בפרק שלישי מכריתות [הלכות כלי המקדש א-ב]

ונוהגת מצוה זו של איסור משיחת השמן בכל מקום שימצא
ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר עליה וסך ממנו כזית, במזיד - חייב כרת, בשוגג - חייב חטאת קבועה.

מצווה קט: מצוות לא תעשה, שלא לסוך זר בשמן המשחה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה סג] מצוות לא תעשה, שלא לסוך בשמן המשחה.
שנאמר: "על בשר אם לא יוסך" שמות ל,לב.

מראי מקומות:
כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק א' הלכות ה'-י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רצ"ג.