מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הס"ג ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו במעשה קורבן העולה
והוא כשכל קורבן עולה שקרב, בין שיהיה קורבן יחיד או קורבן צבור, יהיה באופן כזה וכזה.
והוא אומרו בויקרא:
"אדם כי-יקריב מכם קורבן לה' וגו' אם-עולה קרבנו מן הבקר וגו'" (שם א ב-ג).


קטו. מצות מעשה העולה - ספר החינוך

לעשות העולה כמשפטה, שנאמר (ויקרא א ג) אם עולה קרבנו וגו' כמו שכתוב בפרשה.

משורשי המצוה
מה שכתבתי (מצוה צה) במצות הבית על עניין הקרבנות סדר ויקחו לי.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה במעשה העולה, שהיתה נעשית כן, שוחטין את הבהמה בעזרה, והשחיטה כשרה אפילו בזרים. ומקבלת הדם ואילך מצות כהונה, וזורק הכהן הדם ומפשיט אותה ומנתחה אברים שלמים, דכתיב לנתחיה, ופרשו זכרונם לברכה (חולין יא א) ולא נתחיה לנתחים. וכשמנתח מסיר גיד הנשה מן הירך ומקטיר כל הנתחים על גבי המזבח. וצמר שבראשי הכבשים ושער שבזקן התישים, והעצמות והגידים והקרנים והטלפים, בזמן שהם מחוברים מקטירים הכל, שנאמר (שם ט) והקטיר הכהן את הכל. פִרשוֹ לא יעלו, שנאמר (דברים יב כז) ועשית עלותיך הבשר והדם.

וסדר הנתוח כיצד היה (עי' תמיד פ''ד) והדחת בני המעים כיצד, ובכמה בני אדם מוליכין את האברים למזבח, שאמרו זכרונם לברכה (יומא כו, ב) כי הכבש בששה, והשור בארבעה ועשרים בעולות צבור, ועולות (יומא שם במשנה) יחיד בפחות. ועניין עולת העוף כיצד נעשית.
ויתר פרטיה מבוארים בזבחים (סד ב).

ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה.
וכהן שעבר ולא עשאה כסדר הזה, ביטל עשה.

מצווה קטז: מצוות עשה לעשות מעשה קרבן עולה - ספר מצוות ה'

(עשה מח) מצוות עשה לעשות מעשה קרבן עולה כמשפט.
שנאמר: "אם עולה קרבנו וגו'" ויקרא א, ג.

מראי מקומות:
זבחים דף נ"ג; יומא דף כ"ה; תמיד;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ו;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס"ג
(עשה רמב"ן השיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"פ.