מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הק"ג ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלהקריב מנחת חוטא עם לבונה.
והוא אומרו יתעלה:
"ולא יתן עליה לבנה" (שם);
ומי שנותן עליה לבונה – לוקה.
ולשון המשנה:
"וחייב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה",

לפי שהם שני לאווין בלי ספק. וכבר נתבארו דיני מצווה זו, כלומר: מנחת חוטא, בפרק ה' ממנחות.

קכו. שלא לתת לבונה במנחת חוטא - ספר החינוך

שלא לתת לבונה במנחה זו שאמרנו של חוטא עני, שנאמר (ויקרא ה יא) ולא יתן עליה לבונה. ולשון המשנה (מנחות נט ב) וחייב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה, לפי שהן שני לאוין בלי ספק. כל העניין הלבונה כעניין השמן שכתבנו, (מצוה קכה) אין להאריך בו.

מצווה קכז: מצוות לא תעשה, שלא ליתן לבונה במנחת חוטא - ספר מצוות ה'

[לא תעשה עג] מצוות לא תעשה, שלא ליתן לבונה במנחת חוטא.
שנאמר: "ולא יתן עליה לבונה" ויקרא ה, יא.

מראי מקומות:
מנחות דף נ"ט;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ט.