מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הס"ה ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו שיהא מעשה קורבן אשם באופן הנזכר בויקרא
באומרו יתעלה:
"וזאת תורת האשם" (שם ז, א).

וביאר הכתוב איך קרב ומה ממנו נקטר ומה נאכל

קמ. מצות מעשה האשם - ספר החינוך

שנצטוינו שיעשו הכהנים מלאכת קורבן האשם על העניין הנזכר בכתוב, שנאמר (ויקרא ז א) וזאת תורת האשם וגו', כמו שכתוב בפרשה.
הלא אמרתי לך (מצוה קלח), שאין לנו לכתוב שורש במלאכות אלו לפי שהן כעין פרטי הקורבן, ואין לחזר אחר טעמן כי סתומין הדברים וחתומים.

דיני האשם זכרנו קצתם למעלה בפרשת ויקרא (מצוה קכט), ועדיין נודיע שהאשם אינו בא לעולם אלא מזכרי כבשים בלבד. יש אשם בא מגדולי המין, ויש מן הקטנים. מעשהו בשחיטה וזריקה ומליחה והאמורין והתנופה באשמות שוה, חוץ מאשם מצורע, שיש שינוי קצת בקבלת דמו.
ויתר פרטי המצוה מבוארים בזבחים.

ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה.
וכהן העובר עליה ולא הקריב האשם כמשפטו, ביטל עשה.

מצווה קמא: מצוות עשה סדר קרבן אשם - ספר מצוות ה'

(עשה סד) מצוות עשה לעשות מעשה קרבן אשם.
שנאמר: "וזאת תורת האשם וגו'" ויקרא ז, א.

מראי מקומות:
מסכת זבחים פרק ה';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ט' הלכות א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ס"ה;
(עשה רמב"ן משיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ב.