מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה המשלימה ק"ל ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מאכל בשר קודשים שנטמאו.
והוא אומרו יתעלה:
"והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל" (שם, יט);
ומי שעבר ואכלו – לוקה.
ובתוספתא זבחים נתבאר.
שטהור שאכל בשר טמא – הרי זה לוקה את הארבעים.
ובפרק ב' מגמרא פסחים אמרו:
"טומאת הגוף בכרת, טומאת הבשר בלאו".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק י"ג מזבחים.

קמה. שלא לאכול בשר קדשים שנטמא - ספר החינוך

שלא נאכל בשר קודשים שנטמא, שנאמר (ויקרא ז יט) והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, והוא הדין אדם טמא שאסור לאכול בשר טהור, וכמו שנכתוב (מצוה קסז) בלאו בפני עצמו בעזרת השם. ובפרק שני דפסחים (כד ב) אמרו טומאת הגוף בכרת טומאת בשר בלאו.

משורשי מצוה הזו
מה שכתבנו למעלה שנצטוינו להגדיל עניני הקורבן בכל עניין, ובודאי ממעלתו שלא לאוכלו כי אם בטהרה ובגוף נקי. ובדבר הגדלתו מה תועלת לנו בו - כבר כתבנו טעמו (מצוה קג).

מדיני המצוה
כגון מה שאמרו זכרונם לברכה (מכות יד ב) שאסור לטמא הקודשים או לסבב להם טומאה, אבל המטמאן אינו לוקה, אלא טהור האוכלן טמאים הוא שלוקה, מדכתיב לא יאכל. ואף על פי שכתוב זה במלואים, הוא הדין לשאר הקרבנות כולן.
ואפילו האוכל כזית מלבונת המנחה שנטומאת אחר שנתקדשה בכלי לוקה. שגם היא חלק מחלקי הקורבן. ואין החיוב אלא בטומאת אב הטומאה או ולד הטומאה של תורה, אבל מפני טומאה של דבריהם אינו לוקה. אבל מכין אותו מכת מרדות.
ויתר רובי פרטיה בפרק שלושה עשר מזבחים.

ונוהגת בזמן הבית בזכרים ונקבות.
ועובר עליה ואכל כזית במזיד מבשר קודש שנטמא, לוקה.

מצווה קמו: מצוות לא תעשה, שלא לאכול קדשים שנטמאו - ספר מצוות ה'

[לא תעשה פ] מצוות לא תעשה, שלא לאכול בשר קדש טמא.
שנאמר: "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל" ויקרא ז, יט.

מראי מקומות:
פסחים דף כ"ד;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח הלכות יב'-כד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ל;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ח.