מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקנ"א ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו גם בסימני חגבים,
והם המפרשים בתורה:
"אשר לו כרעים ממעל לרגליו" (ויקרא יא, כא).
ועניין מצווה זו כמו שביארנו במצווה שלפניה, והפסוק שנאמר בה הוא אמרו:
"את זה תאכלו מכל שרץ העוף"

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ג' ממסכת חולין.

קנח. מצות בדיקת סימני חגבים - ספר החינוך

לבדוק בסימני חגבים, והם הסימנים שכתובים בתורה (ויקרא יא כא) 'אשר לו כרעים ממעל לרגליו' וגו', שנאמר 'את זה תאכלו מכל שרץ העוף'.

ועניין שורשה כמו בשאר המינים.

דיניה
פרשו זכרונם לברכה ששמונה מיני חגב טהור הם. ואלו הן:
אחד שנקרא חגב, שני שנקרא [ז]רבנית והוא מין חגב, שלישי שנקרא חרגול, רביעי ערצוביא והוא מין חרגול, חמישי ארפה, ששי צפרת כרמים, והוא מין ארבה, שביעי סלעם, שמיני יוחנה ירושלמית, והוא מין סלעם.
מי שהוא בקי בודק בהן לפי בקיאותו ובשמותיהן ואוכל, והציד ישראל נאמן עליהם ובעוף. ומי שאינו בקי בהן, בודק בסימנים שנתנה התורה בהן.
ושלושה סימנין הן ואלו הן:
ארבע כנפים שחופות רוב באורך ורוב הקף גופו, וארבע רגלים, ושתי כרעים לנתר בהן על הארץ. ויש אומרים שצריך לדעת שיהא שמו חגב.
ויתר פרטיה מבוארים בפרק שלישי מחולין [י''ד סימן פה]

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות.
ועובר עליה ואכל ולא בדק יפה, ביטל עשה.

מצווה קנט: מצוות עשה לבדוק סימני חגבים - ספר מצוות ה'

(עשה ע) מצוות עשה לבדוק סימני חגבים לאכילה.
שנאמר: "את אלה מהם תאכלו גו'" ויקרא יא, כב.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ה;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק א' הלכה א' והלכות כא'-כב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קנ"א,
(עשה רמב"ן משיג בשורש ו');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ח' מנאו ללאו.