מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיקסב. שלא לאכול שרץ הארץ - ספר החינוך

שלא לאכול שרץ הארץ, שנאמר (ויקרא יא מא) וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל.

משורשי מצוה זו
עם כל מה שבא באיסור המאכלות, כבר כתבתי למעלה (מצוה קנט) מה שידעתי, אין צורך להחזירו בכל אחת.

מדיני המצוה
כגון החילוק שחילקו זכרונם לברכה בשמונה שרצים האמורים בתורה משאר שרצים, שהם נחשים ועקרבים חיפושית ונדל וכיוצא בהן, שאמרו, ששמונה שרצים האמורים בתורה, שיעור חיוב אכילתן כשיעור טומאתן שהיא כעדשה, ושיעור האחרים בכזית, וכל השיעורין (עירובין ד א) הלכה למשה מסיני.
ויתר פרטיה מבוארים במסכת חולין [י''ד סימן פד]

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.
והעובר עליה ואכל כזית מתולעים שבארץ במזיד לוקה. ואם אכל משמונה שרצים, אפילו כעדשה - לוקה, בשוגג - פטור.

מצווה קסג: מצוות לא תעשה, שלא לאכול שרץ הארץ - ספר מצוות ה'

[לא תעשה צ] מצוות לא תעשה, שלא לאכול משרץ הארץ.
שנאמר: "וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" ויקרא יא, מא.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ז; מעילה דף פ"ז;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ב' הלכות ו'-יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"י.

המצווה הקע"ו ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלאכול שרץ הארץ,
כגון התולעים והחפושיות והטחביות, וזהו הנקרא: שרץ הארץ.
והוא אומרו יתעלה:
"וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" (ויקרא יא, מא).

והאוכל מהם דבר – חייב מלקות.