מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הצ"ט ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו בטומאת הנידה.
ומצווה זו כוללת טומאת נידה וכל דיניה.

קפא. מצות עניין טומאת נידה שטמאה ומטמאה - ספר החינוך

להיות הנידה טמאה ומטמאה אחרים. שנאמר (ויקרא טו יט) וכל הנוגע בה יטמא עד הערב.

שורש המצוה
וקצת פרטיה, נכתב כמנהגנו בלאו דנידה בסדר אחרי מות (מצוה רז) בעזרת השם.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן.
והעובר עליה ולא התנהג עמה בטומאה, וכן היא שנהגה בעצמה מנהג טהרה, ביטל עשה זה מלבד העונש שיש בה, כמו שנכתוב למטה בעזרת השם.

מצווה קפב: מצוות עשה שתהא נדה טמאה ומטמאה - ספר מצוות ה'

(עשה פז) מצוות עשה שתהא נדה טמאה ומטמאה.
שנאמר: "ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה וגו'" ויקרא טו, יט.

מראי מקומות:
נידה דפים מ"א, מ"ג, נ"א, נ"ו; מסכת כלים פרק א';
רמב"ם הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ים א'-ו'. והלכות איסורי ביאה פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה צ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"א;
שו"ע יורה דעה סימן קפ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רצ"ג.