מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיקצז. שלא לגלות ערות אחות אב - ספר החינוך

שלא לבוא על אחות האב, שנאמר (ויקרא יח יב) ערות אחות אביך לא תגלה וגו'.

משורשי העריות כתבנו מה שידענו (לעיל קצ).

מדיני המצוה
כגון מה שאמרו זכרונם לברכה (יבמות נד, ב) שאיסור אחות אב, בין שהיא אחות לאביו מן האב בלבד או מן האם לבד, ובין שהיא אחותו מן הנשואין בין מן הזנות, שכל אחת מאלו מכל מקום אחות אביו נקראת. ואין כאן מקום לשניות.

דיני המצוה
בסוף הסדר תראה מקומן.

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן.
והעובר עליה ושכב את אחות אביו במזיד חייב כרת, בשוגג מביא חטאת קבועה.

מצווה קצח: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אביו - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קז] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אביך.
שנאמר: "ערות אחות אביך לא תגלה וגו'ויקרא יח, יב.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ד; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסור ביאה פרק ב' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"מ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ו;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש'.

המצווה הש"מ ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלבוא על אחות האב,
והוא אומרו:
"ערות אחות-אביך לא תגלה" (שם, יב).

והעובר על זה אם היה מזיד – חייב כרת;
ואם היה שוגג – מקריב חטאת קבועה.