מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיקצח. ערות אחות אמך לא תגלה - ספר החינוך

שלא לבוא על אחות אם, שנאמר (ויקרא יח יג) ערות אחות אמך לא תגלה וגו'. כל ענינה, כמו אחות אב (מצוה קצז).

מצווה קצט: מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אמו - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קח] מצוות לא תעשה, שלא לבא על אחות אמו.
שנאמר: "ערות אחות אמך לא תגלה" ויקרא יח, יג.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ד; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסור ביאה פרק ב' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ז;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש'.

המצווה השמ"א ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלבוא על אחות האם.
והוא אומרו יתעלה:
"ערות אחות-אמך לא תגלה" (שם, יג).

והעובר על לאו זה במזיד – חייב כרת;
ואם היה שוגג – מקריב חטאת קבועה.