מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיב. מצות מילה - ספר החינוך

"לך לך" יש בה מצות עשה אחת, והיא מצות מילה, שנאמר (בראשית יז י) זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר. ונכפלה בסדר אשה כי תזריע, דכתיב (ויקרא יב ג) , וביום השמיני ימול בשר ערלתו. והרבה מצות נכפלו במקומות הרבה בתורה, וכולן לצורך, כמו שפרשום חכמינו ז''ל (שבת קלב, א קלה, א) .
ועניין מצוה זו, הוא שחותכין הערלה המחפה ראש הגוויה ופורעין קרום רך שלמטה ממנה, כדי שתתגלה ראש העטרה שבאותו איבר, כידוע למבינים שתשלום צורת האדם בהסיר ממנו אותה ערלה, שהיא תוספת בו.

משורשי מצוה זו
לפי שרצה ה’ יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו, אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מבדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובאם איננו שווה. ונקבע ההבדל בגולת הזהב, לפי שהוא סיבה לקיום המין, מלבד שיש בו תשלום צורת הגוף, כמו שאמרנו. והעם הנבחר חפץ ה’ יתברך להשלים תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם. ולא בראו שלם מבטן, לרמז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו.

דיני המצוה
על מי מוטלת מילת הקטנים, וכן מילת העבדים, יליד בית (עבד שנולד בבית ישראל) ומקנת כסף (עבד שנקנה) , והחילוק שביניהם ובאיזה עניין דוחין בשבילה שבת ויום טוב, ואיזה קטן משהין מילתו יותר משמונה ימים.
ויתר פרטיה מבוארים בפרק י''ט משבת (קלז, ב) ובפרק ד' מיבמות (עא, א) . ושם בשבת נתבאר כי המל מברך:
ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציוונו על המילה.

ואבי הבן, או בית דין במקום שאין אב, מברכין
ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו.

והעומדים שם עונין.
כשם שזכה לברית, כן יזכהו האל לתורה ולחופה ולמעשים טובים. (י''ד מסי' ר''ס עד רס''ו).

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן.
ואין הנשים חייבות במילת בניהן (קדושין כט, א) אלא האב, או בית דין במקום שאין אב. והעובר על מצוה זו ולא מל עצמו משהגיע לכלל עונשין, שהוא שלוש עשרה שנה ויום אחד, חייב כרת. אבל אין לאב חיוב כרת במילת בנו (שבת קלג, א) , אלא שעובר על מצות עשה. ואין בכל התורה מצות עשה שחייבין על ביטולה כרת (כריתות ב, א) , כי אם זו ושחיטת הפסח.

מצווה ב: מצוות עשה למול כל זכר לח' ימים - ספר מצוות ה'

(עשה ב) מצוות עשה למול כל זכר בן שמונת ימים.
שנאמר: "ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר" בראשית יז, יב.

מראי מקומות:
שבת פרק י"ט; יבמות פרק ד' ופרק ח'; קדושין דף כ"ט;
רמב"ם הלכות מילה, פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות, מצוות עשה רט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ח;
שו"ע יורה דעה סי' ר"ס;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ז, קנ"ח, קנ"ט-רפ"ט;
ומילת גר ושאר ע ניניו ברמב"ם הלכות איסורי ביאה פי"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רס"ח.

המצווה הרט"ו ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו להימול
והוא אומרו יתעלה לאברהם:
"המול לכם כל זכר" (בראשית יז, י).
ובפירוש הודיעה התורה על הכרת למבטל מצוות עשה זו.
והוא אומרו יתעלה:
"וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה וגו'" (שם שם, יד).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק יט משבת ופ"ד מיבמות.
ואין האשה מצווה על מילת בנה כמו שהאב מצווה על כך, כמו שנתבאר בקידושין.