מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הר"י ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלקצור כל הזרוע, אלא יניח ממנו שארית לעניים בפאת השדה.
והוא אומרו יתעלה:
"לא תכלה פאת שדך בקצרך" (ויקרא כג, כב).
ולאו זה נתק לעשה, לפי שאם עבר וקצר כל הזרוע, יתן לעניים כשיעור הפאה מן הקציר.
והוא אומרו יתעלה:
"לעני ולגר תעזב אתם" (שם)
כמו שביארנו במצוות עשה.

והפאה חובה גם לאילן כמו שהיא חובה לשדה.
ומצווה זו חובה מן התורה בארץ ישראל בלבד.
וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכתא שחוברה לה.

מצווה ריז: מצוות לא תעשה, שלא לכלות פאת השדה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קכה] מצוות לא תעשה, שלא לכלות פאת השדה בקצרו את שדהו.
שנאמר: "לא תכלה פאת שדך לקצור וגו'ויקרא יט, ט.

מראי מקומות:
מסכת פאה; בבא קמא דף צ"ד; מכות דף ט"ז;
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ד;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

ריז. שלא לכלות הפאה בשדה - ספר החינוך

שלא לקצור כל הזרוע, אבל יעזוב ממנו שארית לעניים בקצה השדה, שנאמר (ויקרא יט ט) לא תכלה פאת שדך בקצרך.
וזה הלאו ניתק לעשה, שנאמר (שם י) לעני ולגר תעזב אתם וגו' כלומר, שאם עבר וקצר כל השדה, שיתן לעניים מן הקצור שיעור פאה, והוא חלק אחד מששים מדרבנן שחייבונו כן, אבל מן התורה אין לה שעור, כדתנן (פאה א א): אלו דברים שאין להם שיעור הפאה וכו'.

משורשי המצוה
ודיניה וכל עניניה, כתבתי למעלה במצות עשה שבסדר זה (מצוה רטז) מה שידעתי בה.