מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקכ"ג ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו להניח לעניים את השאריות הנשארות בכרם בשעת בציר פרותיו,
והן הנקראות עוללות.
וגם בהן אמר הכתוב:
"לעני ולגר תעזוב אתם" (ויקרא יט, י)
אחר שהזכיר את העוללות, וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת פאה.
ואינה נוהגת מן התורה אלא בארץ.

רכ. מצות הנחת פאת הכרם - ספר החינוך

להניח פאה בכרם, ופאה זו של כרם הוציאה הכתוב בלשון עוללות. כלומר, שנצטוינו שנשאיר כל העוללות בכרם לפאה, וזהו דכתיב (ויקרא יט י) לעני ולגר תעזוב אתם. אחר שזכר וכרמך לא תעולל, זהו דעת הרמב''ם זכרונו לברכה בעוללות הכרם שהם במקום פאה שבשאר אילנות.
והרמב’’ן זכרונו לברכה, לא פרש כן. ובלאו ד'וכרמך לא תעולל' שהוא בסדר זה (מצוה רכא), אכתוב עיקר מחלוקתם בארוכה. ועוד אבאר שם פאה בכל האילנות מנין, וכל עניני המצוה, כמנהגי בעזרת השם.

מצווה רכב: מצוות עשה לעזוב העוללות לעניים - ספר מצוות ה'

(עשה צה) מצוות עשה לעזוב לעניים העוללות.
שנאמר: "לעני ולגר תעזור אותם" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
מסכת פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכות יז'-כז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.