מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרי"ג ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלאסוף את הגרגרים הנופלים מן הכרם בשעת בצירתו, אלא ינחו לעניים, והוא אומרו:
"ופרט כרמך לא תלקט" (ויקרא יט, י).
וגם זה נתק לעשה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת פאה.

מצווה רכג: מצוות לא תעשה, שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קכח] מצוות לא תעשה, שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם.
שנאמר: "ופרט כרמך לא תקלט" ויקרא יט, י.

מראי מקומות:
פאה פרק ז';
רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק א' הלכות ט"ו-ט"ז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רי"ג, מצוות עשה קכ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רפ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"ב.

רכג. שלא ללקט פרט הכרם - ספר החינוך

שלא ללקט פרט הכרם אבל נעזוב אותם לעניים, שנאמר (ויקרא יט י) ופרט כרמך לא תלקט. והוא הגרעינים הנושרין בשעת קטיפת הענבים, והוא הדין לשאר האילנות הדומין לכרם, שנתחייבנו שלא ללקט הגרעינין הנושרין.

רמז משורשי המצוה
כעניין שכתבנו למעלה בפאה (מצוה רטז).

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (פאה ו, ה) איזהו פרט? זה גרגיר אחד או שני גרגרים הנפרטים מן האשכול בשעת הבצירה, אבל שלושה גרגרין שנפלו בבת אחת אינו פרט. היה בוצר ומשליך לארץ כשמפנה האשכולות אפילו חצי אשכול הנמצא שם פרט, וכן אשכול שלם שנפרט שם הרי הוא פרט. והמניח את הכלכלה תחת הגפן בשעה שבוצר הרי זה גוזל את העניים (פאהז ה).
ויתר פרטיה, במסכת פאה [יו''ד סימן שלב].

ועניין המצוה באיזה מקום נוהגת ובמי, כתוב למעלה במצות פאה (מצוה רטז רכ).