מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשירלח. שלא לשנוא אחים - ספר החינוך

שלא לשנוא שנאת הלב אחד מישראל. שנאמר (ויקרא יט יז) לא תשנא את אחיך בלבבך.
ולשון ספרא: לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. וכמו כן בערכין (טז ב) בשנאה שבלב הכתוב מדבר. אבל כשיראה לו שנאה, וידע שהוא שונאו, אינו עובר על זה הלאו. אמנם הוא עובר על 'לא תקום ולא תטור', ועובר כמו כן על עשה, שנאמר (שם יח) 'ואהבת לרעך כמוך'. ומכל מקום שנאת הלב היא קשה מכל השנאה הגלויה, ועליה תזהיר התורה ביותר.

שורש המצוה ידוע
כי שנאת הלב גורמת רעות גדולות בין בני אדם להיות תמיד חרב איש באחיו ואיש ברעהו, והיא סיבה לכל המסירות הנעשות בין אנשים, והיא המידה הפחותה והנמאסת תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל.

פרטי המצוה ורובי האזהרות שהזהירונו רבותינו זכרונם לברכה עליה שלא להרגיל נפשנו במידה רעה זו, מבוארים בתלמוד בפזור ובמדרשים.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
והעובר עליה וקבע שנאה בלבו לאחד מכל ישראל הכשרים, עבר על לאו זה. ואין לוקין עליו, לפי שאין בו מעשה. אבל בשנאת הרשעים, אין בו איסור, אלא מצוה לשנאתם אחר שנוכיח אותם על חטאם הרבה פעמים ולא רצו לחזור בהם, שנאמר (תהלים קלט כא) הלא משנאיך ה’ אשנא ובתקוממיך אתקוטט.

מצווה רלט: מצוות לא תעשה, שלא לשנוא את חברו - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קמב] מצוות לא תעשה, שלא לשנוא בלב אדם כשר מישראל.
שנאמר: "לא תשנא את אחיך בלבבך" ויקרא יט, יז.

מראי מקומות:
ערכין דף ט"ו;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ה';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ז.

המצווה הש"ב ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלשנוא זה את זה,
והוא אומרו:
"לא תשנא את אחיך בלבבך" (שם, יז).
ולשון ספרא:
"לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב, אבל אם גילה לו את השנאה,
וידע זה שהוא שונאו – אינו עובר על לאו זה;
אבל עובר הוא על "לא תקם ולא תטר" (שם יח).

ועובר גם על עשה
והוא אומרו:
"ואהבת לרעך כמוך" (שם).

אבל שנאת הלב – עוון חמור מן הכל.