מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשירמב. שלא לנטור - ספר החינוך

שלא לנטור, כלומר שנמנענו מלנטור בלבבנו מה שהרע לנו אחד מישראל, ואף על פי שנסכים בנפשותינו שלא לשלם לו גמול על מעשיו, אפילו בזכירת חטאו בלב לבד נמנענו, ועל זה נאמר (ויקרא יט יח) לא תיטור.
ולשון ספרא (קדושים ד יא) עד היכן כוחה של נטירה? אמר לו השאילני מגלך ולא השאילו, למחר אמר לו השאילני קרדמך, אמר לו הילך, ואיני כמותך שלא השאלתני מגלך, לכך נאמר ולא תיטור.

כל עניין מצוה זו כמצות הנקימה הקודמת.

מצווה רמג: מצוות לא תעשה, שלא לנטור - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קמה] מצוות לא תעשה, שלא לנטור שנאה בלב על חברו.
שנאמר: "לא תטור את בני עמך" ויקרא יט, יח.

מראי מקומות:
יומא דף כ"ג;
רמב"ם הלכות דעות פרק ז' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, ש"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"א.

המצווה הש"ה ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלנטור ואע"פ שלא ננקום,
והוא: שנשמור את החטא שחטא לנו החוטא ונזכרנו לו.
והוא אומרו יתעלה:
"לא תקם ולא תטר".
ולשון ספרי:
"עד היכן כוחה של נטירה?
אמר לו השאילנו מגלך, ולא השאילו.
למחר אמר לו: השאילני קרדמך,
אמר לו: הילך, איני כמותך שלא השאלתני מגלך –
לכך נאמר: לא תטר".