מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה המ"א ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלרשום בגופנו בצבעי הכחול והסקרא וזולתם,
כדרך שעושים עובדי עבודה כמפורסם אצל הקבטים עד היום.
והאזהרה על כך הוא אמרו יתעלה:
"וכתבת קעקע לא תתנו בכם" (ויקרא יט, כח);
העובר על לאו זה – חייב מלקות,

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף מסכת מכות.

רנג. שלא נכתוב בבשרנו כתובת קעקע - ספר החינוך

שלא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע, שנאמר (ויקרא יט כח) וכתובת קעקע לא תתנו בבשרכם. והעניין הוא כמו שעושין היום ישמעאלים, שכותבים בבשרם כתב מחקה ותקוע שאינו נמחק לעולם.
ואין החיוב אלא בכתב חקוק ורשום בדיו או בכחול או בשאר צבעונין הרושמים. וכן אמרו במכות (כא, א) קעקע ולא כתב, כלומר, שלא רשמו בצבע, כתב ולא קעקע, כלומר שרושם בשרו בצבע, אבל לא עשה שריטה בבשרו אינו חייב, עד שיכתוב ויקעקע בדיו או בכחול ובכל דבר שהוא רושם.

משורשי המצוה
מה שכתבנו בהקפת הראש ובהשחתת זקן שהיא להרחקת כל עניני עבודה זרה מגופנו ומבין עינינו. וגם זה מן השורש הזה בעצמו שהיה מנהג הגוים שרושמים עצמן לעבודה זרה שלהם כלומר, שהוא עבד נמכר לה ומורשם לעבודתם.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה, שכל מקום שבגוף, בין מגולה בין מכוסה בבגדים, בכלל איסור זה.
ויתר פרטיה, בסוף מסכת מכות.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.
והעובר על זה וכתב אפילו אות אחת בכל מקום שבגופו בעניין זה שאמרנו, שיהיה חקוק ורשום באחד ממיני הצבעים הרושמין לוקה. ואם רשמו בו אחרים אינו לוקה אלא אם כן סייע, מן הכלל הידוע לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו.

מצווה רנד: מצוות לא תעשה, שלא לכתוב קעקע בבשרו - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קנד] מצוות לא תעשה, שלא לכתוב כתובת קעקע כבשרו.
שנאמר: "וכתובת קעקע לא תתנו בכם וגו'" ויקרא יט, כח.

מראי מקומות:
מכות דף כ"א; קדושין דף ל"ו;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"ב הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"א;
שו"ע יורה דעה סימן ק"פ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ע"ב.