מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה המשלימה שלושים ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מללכת אחרי הכופרים ומלהתנהג כמנהגם,
ואפילו במלבושם וכינוסיהם במסיבותיהם.
והוא אומרו:
"ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם" (ויקרא כ, כג).
וכבר נכפל לאו זה באמרו:
"ובחקתיהם לא תלכו" (ויקרא יח, ג).
ובא הפירוש: לא אמרתי אלא בחוקים החקוקים להם ולאבותיהם.
ולשון ספרא:
"ובחקותיהם לא תלכו – שלא תהלכו בנימוסות שלהם,
בדברים החקוקים להם, כגון תרטיות וקרקסיות והאסתטריות –
אלה הן מיני מסיבות שהיו מתכנסים בהם לעבודת האלילים;
ר' מאיר אומר: אלו דרכי האמורי שמנו חכמים;
ר' יהודה בן בתירא אומר: שלא תנחור ולא תגדל ציצית ושלא תספר קומי.
והעושה דבר מכל אלו – חייב מלקות.

ונכפל הלאו בעניין זה בלשון אחר,
והוא אומרו:
"השמר לך פן תנקש אחריהם" (דברים יב, ל).
ולשון ספרי:
"השמר" – בלא תעשה; "פן" – בלא תעשה; "תנקש אחריהם"
שמא תדמה להם ותעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש,
שלא תאמר: הואיל והם יוצאין בארגמן אני אצא בארגמן;
הואיל והם יוצאין בתלוסין, אף אני אצא בתלוסין –
וזה מין ממיני תכשיטי הצבא.

וידוע לך לשון ספרי הנבואה:
"ועל כל הלובשים מלבוש נכרי" (צפניה א, ח).
כל זה לשם הרחקה מהם וגינוי לכל מנהגיהם – אפילו במלבוש.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ו' משבת וגם בתוספתא שבת.

רסב. שלא ללכת בחוקות הגוים - ספר החינוך

שלא ללכת בחוקות האמורי וכן בחוקות הגוים שנאמר (ויקרא כ כג) ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם. והוא הדין לכל שאר הגוים, כי העניין מפני שהם סרים מאחרי ה’ ועובדין עבודה זרה.
ועניין המצוה הוא שלא נתנהג כהם במלבושינו וענינינו. וכמו שאמרו בספרא (יג ח) ובחקתיהם לא תלכו, שלא תלכו בנמוסות שלהם, בדברים החקוקים להם, כגון טטראות וקרקסאות והאסטריאות. וכל אלו הם מיני שחוק שהיו עושין בקבוציהם כשמתקבצין לעשות שגעונות וזנות ועבודת האלילים.
ואמרו שם בחקת הגוי, רבי מאיר אומר אלו דרכי האמורי שמנו חכמים, רבי יהודה בן בתירא אומר שלא תגדל ציצת הראש בהם ולא תספר קומי, כלומר שלא יגלח מן הצדדין ויניח שער באמצע, וזהו הנקרא בלורית. ונכפל זה הלאו במקום אחר במלות אחרות, שנאמר (דברים יב ל) השמר לך פן תנקש אחריהם.
ולשון ספרי (ראה שם) השמר בלא תעשה, פן בלא תעשה, תנקש אחריהם שמא תדמה להם ותעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש, שלא תאמר הואל והן יוצאים בארגמן, אני אצא בארגמן; הואיל והם יוצאין בכלוסין אני אצא בכלוסין, והוא מין ממיני כלי זין הפָרָשים. ולשון ספרי הנבואה (בצפניה א ח) ועל כל הלובשים מלבוש נכרי.

משורשי המצוה
כדי להתרחק מהם ולגנות כל הנהגותיהם ואפילו במלבוש.

מדיני המצוה
כתבנו קצתם, והביאו זכרונם לברכה מאלו קצת עם יתר פרטיה פרק שביעי משבת ובתוספתא דשבת (פ''ח) [י''ד סימן קע''ז].

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
והעובר על זה, ועשה דבר מאלו שזכרנו להדמות אליהם, חייב מלקות. והמתרחק מכל הנהגותיהם ומכל נמוסיהם, וישים כל לבו ומחשבותיו אל ה’ יתברך ובמצותיו היקרות - נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ (תהלים כה יג).

מצווה רסג: מצוות לא תעשה, שלא ללכת בחוקות הגויים - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קנט] מצוות לא תעשה, שלא ללכת בחוקות הגויים.
שנאמר: "ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם" ויקרא כ', כג.

מראי מקומות:
בבא קמא דף פ"ג; סוטה דף מ"ט;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י"א הלכות א'-ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ל';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין נ';
שו"ע יורה דעה סימן קע"ח.