מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הס"ט ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהר כהן בעל מום מלהיכנס להיכל בכללותו,
כלומר: המזבח, ובין האולם ולמזבח, והאולם וההיכל.
והוא אומרו יתעלה:
"אך אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא יגש וגו'" (שם כא, כג),
וכבר נתבאר בריש טהרות שמבין האולם ולמזבח עם כל ההיכל אסור לבעלי מומין ופרועי ראש להיכנס לשם.

ונתבאר גם בספרא ששני לאווין אלו, והם:
"אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא יגש",
לא יספיק אחד מהם מבלעדי האחר, ושניהם צריכים להשלמת הדין בעניין אחד, והוא הגבלת המקום שאסור להם להיכנס אליו.
ומי שהזיד ונכנס מן המזבח ולפנים, אפילו שלא לשם עבודה – לוקה.

רעז. שלא יכנס בעל מום בהיכל כולו - ספר החינוך

שלא יכנס בעל מום בהיכל בכללו, כלומר אל המזבח ובין האולם ולמזבח וכל שאר המקומות שבהיכל, שנאמר (ויקרא כא כג) אך אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא יגש.
ונתבאר בספרא (אמור ג י) ששני לאוין אלה, של הפרוכת והמזבח, לא יספיק אחד מהם בלתי חברו, ושניהם באו להשלים הדין בעניין אחד, והוא להרחיק המקום האסור עליהם להכנס בו.

משורשי המצוה
להגדיל כבוד הבית והדרו, על כן אין ראוי לבוא שם בעל מום, כי הוא מקום השלמות, אינו בדין לעמוד שם מי שיש בו שום חסרון.
וכבר כתבתי למעלה (מצוה צה) הרבה פעמים התועלת הנמצא לנו בהגדילנו מעלת הבית הקדוש ותפארתו.

דיני המצוה
כלומר מה הן המומין שבשבילן ימנע הכהן מלכנס, זכרתים למעלה (במצוה רעה) בסמוך ברמז באזהרת בעל מום קבוע, ושם הודעתי מקומן בגמרא וכל העניין כמנהגי.
וכתב הרמב’’ן זכרונו לברכה שאין לנו לחשב זה הלאו במנין הלאוין, שאסור הכנס בעל מום בהיכל, וגם פרוע ראש וקרוע בגדים ושתוי יין, אינו אלא מעלה מדבריהם זכרונם לברכה, ולא בא הכתוב הזה אלא לאסור מהם קריבה לעבודה, וזה בכלל לאו דבעל מום שלא יעבוד הוא.
וכתב עוד, שאף הם לא אסרו אלא המקום הנקרא 'בין האולם ולמזבח', שהוא עשרים ושתים אמה, אבל כנגד המזבח עצמו, שהוא שלושים ושתים אמה לא אסרו, וכמו שכתבתי למעלה בסדר ויהי ביום השמיני (מצוה קמט) באזהרת פרוע ראש, בשם הרב זכרונו לברכה [הלכות בביאת מקדש פ''ו].

מצווה רעח: מצוות לא תעשה, שלא יכנס בעל מום למקדש - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קעא] מצוות לא תעשה, שלא יכנס בעל מום למקדש מן המזבח ולפנים.
שנאמר: "אך אל הפרוכת לא יבא ואל המזבח לא יגש" ויקרא כא, כג.

מראי מקומות:
זבחים דף צ"ח, בכורות דף מ"ג; מסכת כלים פרק א';
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ז.