מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקל"ד ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהר אפילו תושב כהן ושכירו מלאכול תרומה.
אמר:
"תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש" (שם, י);
ואם אכל, דינו כדין שאר זרים.

רפא. שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה - ספר החינוך

שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה, שנאמר (ויקרא כב י) תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש.

שורש המצוה
וכל ענינה נכלל במצוה הקודמת, כי טעם איסורן מפני שנחשבו כמו זר אחר שאינו קנין כספו, כי התושב הוא שכיר עולם, והשכיר הוא שכיר שנים.

מצווה רפב: מצוות לא תעשה, שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קעה] מצוות לא תעשה, שלא יאכל זר תרומה אפילו הוא תושב כהן ושכירו.
שנאמר: "תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש" ויקרא כב, י.

מראי מקומות:
מסכת תרומות פרק ס'; מסכת חלה פרק א'; מסכת בכורים פרק ב';
יבמות דפים ס"ח, פ"ה; סנהדרין דף פ"ג; מכות דף י"ג;
רמב"ם הלכות תרומות פרק ו' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ה.