מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הצ"א ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלהקדיש בעלי מומין לגבי מזבח.
והוא אומרו יתעלה:
"כל אשר בו מום לא תקריבו"
משום בל תקדיש.

רפה. שלא נקדיש בעלי מומין למזבח - ספר החינוך

שלא נקדיש בעלי מומים להקריבם למזבח, ואף על פי שלא הקריבם, בהקדש לבד יש איסור לאו, ועל ההקדש לבד נאמר (ויקרא כב כ) כל אשר בו מום לא תקריבו, משום בל תקדיש (תמורה ו א).

משורשי המצוה
מה שכתבנו למעלה (מצוה רעז) בלאו שלא יכנס בעל מום בהיכל כולו, ועין במצות הקורבן (מצוה רפו) להיות תמים ומצאת שם כי תדרשנו.

ודיני המצוה
כלומר, מה הן המומין הפוסלין ומה אינן פוסלין, כתבתי מהן קצת מזה למעלה (מצוה רעה) בלאו שלא יעבד כהן בעל מום בעבודת המקדש. והכל בארוכה במסכת בכורות [ה' איסורי מזבח פ''א].

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
כל העובר עליה והקדיש בעל מום ואפילו בזמן הזה עבר על לאו זה. ומן הנראה שלא יהיה בזה מלקות, לפי שאין בו מעשה.
אבל ראיתי הרמב''ם זכרונו לברכה (איסורי מזבח א ב) שכתב המקדיש בעל מום לוקה, ואולי יעשהו כממיר שיש בו מלקות ואף על פי שאין בו מעשה, שזה וזה הקדש הוא, ואליו נשמע ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה’ צבאות הוא.

מצווה רפז: מצוות לא תעשה, שלא להקדיש בעל מום למזבח - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קעט] מצוות לא תעשה, שלא להקדיש בעל מום להקריב למזבח.
שנאמר: "כל אשר בו מום לא תקריבו וגו'" ויקרא כב, כ.

מראי מקומות:
תמורה דפים ו, י"ז;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"י, שי"ג.