מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הצ"ז ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלתן מום בקודשים
וזהו הנקרא: מטיל מום בקודשים.

וכל המטיל מום בקודשים – לוקה,
ובתנאי שיהא זה בזמן שבית המקדש קיים דחזי לקרבן, כמו שנתבאר בגמרא עבודה זרה. ובא הלאו על כך באמרו בקרבן:
"כל מום לא יהיה בו" (שם, כא).
ולשון ספרא:
כל מום לא יהיה בו' – אל תתן בו מום".

רפז. שלא ניתן מום בקדשים - ספר החינוך

שלא ניתן מום בקדשים. כלומר שלא נעשה בבהמה שהיא קדושה למזבח שום חבורה או שום שבר שיפסלה להקרבה, שנאמר (ויקרא כב כא) וכל מום לא יהיה בו, ואמרו זכרונם לברכה (מנחות נו, ב) קרי ביה לא יהַיֶה בו. ולשון ספרא (אמור ז ט) כל מום לא יהיה בו - אל תתן בו מום.

משורשי המצוה
לפי שיהיה בזה בזיון הקודשים/ וכבר כתבתי כמה פעמים (מצוה צה) התועלת הנמצאת בהתיקר כבוד בית המקדש ומשרתיו וקרבנותיו אל לב בני אדם.

מדיני המצוה
מה שאמרו שאחד המטיל מום בקודשים עצמן או בתמורתן, עובר בלאו ולוקה, חוץ מן הבכור ומן המעשר, שהמטיל מום בתמורתן, אינו לוקה, לפי שאין ראויין לקרבנות כמו שמתבאר בתמורה (כא א).
ויתר פרטיה, מבוארים במקומות מפזרים מזבים ותמורה.

ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
אבל אין חיוב המלקיות כי אם בזמן שבית המקדש קים' שראויה הבהמה לקורבן, כמו שמתבאר בגמרא עבודה זרה (יג, ב).

מצווה רפח: מצוות לא תעשה, שלא להטיל מום בקודשים - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קפ] מצוות לא תעשה, שלא להטיל מום בקדשים.
שנאמר: "כל מום לא יהיה בו" ויקרא כב, כא.

מראי מקומות:
בכורות דף ל"ג; תמורה דף כ"א;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן שי"ג.