מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה המשלימה ק"ץ ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלאכול קלי תבואה חדשה קדם עבור יום ששה עשר בניסן.
והוא אומרו יתעלה:
"ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו".

והאוכל ממנו כזית – לוקה.

שד. שלא לאכול קלי מתבואה חדשה עד היום ההוא - ספר החינוך

שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם הזמן הנזכר. כלומר, שאף על פי שלא עשה פת מן התבואה ולא טחנה ולא רקדה, אלא שקלה מן החטים או מן השעורים באור [-אש] ואכל מהן חייב גם עליהם. ועל זה נאמר (ויקרא כג יד) וקלי וגו'. כל עניינה במצוה הקודמת. וחייב האוכל גם כן מלקות על כזית מן הקלי.

מצווה שה: מצוות לא תעשה, שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קפא] מצוות לא תעשה, שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר.
שנאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו'" ויקרא כג, יד.

מראי מקומות:
סוף מסכת ערלה; קדושין דף ל"ט; מנחות דף ע';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"צ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ב, קמ"ג, קמ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ז; ואין זה לאו שבכללות עיין כריתות דף ה' וב
רמב"ם, ספר המצוות שורש ט'; רמב"ן משיג ומנה כל אלה לאוין ללאו א' ועיין כלל ח'.