מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקצ"א ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלאכול כרמל החדש קדם עבור יום ששה עשר בניסן.
והוא אומרו יתעלה:
"ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה".
וכבר קדם לנו לשונם באומרם:
"אכל לחם קלי וכרמל – חייב על כל אחד ואחד".

וביארנו את זה תכלית ביאור בכלל התשיעי מן הכללים שהקדמנו למאמר זה, עיין עליו שם.

וכבר נתבארו דיני החדש בפרק ז' ממנחות ובכמה מקומות בשביעית ומעשרות וחלה.

שה. שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה עד היום ההוא - ספר החינוך

שלא נאכל כרמל חדש קודם הזמן הנזכר, שנאמר וכרמל לא תאכלו. והכרמל נקרא תבואה קלויה בשיבולים, גראני''ש בלעז. וחייבין על הכרמל גם כן בכזית.
ואמרו זכרונם לברכה (כריתות ה, א) אכל מן החדש לחם וקלי וכרמל, חייב על כל אחת ואחת. ואמרו גם כן קלי לא היה צריך לאמרו, אבל הזכירו הכתוב לחלק, שמתחייב על קלי בפני עצמו, ועל כרמל ולחם. ואמרו בגמרא על הצד הדחיה, אולי יתחייב על קלי בפני עצמו וכן על כרמל בפני עצמו אחר שהוא מיותר, ויהיה חייב על לחם וכרמל מלקות אחת? והיתה התשובה: למאי הלכתא כתביה רחמנא לקלי באמצע, לומר: לחם כי קלי, וכרמל כי קלי, ויהיה חייב על כל אחד ואחד.
כל ענינה, בשתי מצות הקודמות חברותיה.

מצווה שו: מצוות לא תעשה, שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה קודם לעומר - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קפב] מצוות לא תעשה, שלא לאכול כרמל חדשה קודם לעומר.
שנאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו'" ויקרא כג, יד.

מראי מקומות:
סוף מסכת ערלה; קדושין דף ל"ט; מנחות דף ע';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ב, קמ"ג, קמ"ד;
שו"ע אורח חיים סימן תפ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן רצ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ז; ואין זה לאו שבכללות עיין כריתות דף ה' וב
רמב"ם, ספר המצוות שורש ט'; רמב"ן משיג ומנה כל אלה לאוין ללאו א' ועיין כלל ח'.