מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקס"ג ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו לשבות ביום אחד בתשרי,

והוא אומרו:
"בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון" (שם שם, כד).
וכבר קדם לך לשונם באומרם:
"האי שבתון - עשה הוא".

שי. מצות שביתה ביום ראש השנה - ספר החינוך

לשבות מכל מלאכה, חוץ ממה שמיוחד לצורך אוכל נפש ביום ראשון של חודש תשרי, שנאמר (ויקרא כג כד) בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון. וחודש השביעי הוא חודש תשרי, לפי שניסן ראש השנה לחודשים, וראשון יקרא בכתוב.
וכתבתי במצות שביתת יום ראשן של פסח, (מצוה רצז) מה שאמרו זכרונם לברכה (ר''ה ב, א) האי שבתון עשה הוא, וכל שאר עניין המצוה, כמו שכתוב שם.

מצווה שיא: מצוות עשה לשבות ממלאכה בראש השנה - ספר מצוות ה'

(עשה קיח) מצוות עשה לשבות ממלאכה יום ראשון בתשרי.
שנאמר: "בחודש השביעי באחד לחדש מקרא קודש" ויקרא כג, כד.

מראי מקומות:
ביצה דף ח'; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ו;
שו"ע אורח חיים סימן תצ"ה.