מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה המ"ח ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף ביום העשירי בתשרי.
והוא אומרו יתעלה:
"ובעשור לחדש השביעי וגו' והקרבתם עלה לה' ריח ניחוח". (שם שם, ז-ח).


שיד. מצות קורבן מוסף של יום הכפורים - ספר החינוך

להקריב קורבן מוסף ביום הכפורים שנאמר (ויקוא כג כז) אך בעשור לחודש וגו' והקרבתם אשה לה’.
ובסדר פנחס פירש הקורבן כמו שכתוב שם (במדבר כט ח) והקרבתם עולה לה’ ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה וגו'. וזה הכתוב שבפנחס, הביא הרמב''ם זכרונו לברכה במנינו, ואני כתבתי הקודם בתורה, והכל עולה לעניין אחד.

משורשי מצות קורבן המוסף וקצת דיניו
כבר כתבתי מה שידעתי במוסף הפסח שבסדר זה (מצוה רצט), וקשר אחד לכולם הדומה.

מצווה שיח: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף ביום כפור - ספר מצוות ה'

(עשה קכב) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף ביום כפור.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה'" ויקרא כג, כז.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ד.