מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשישטו. שלא לעשות מלאכה בעשרה בתשרי - ספר החינוך

שלא לעשות שום מלאכה ביום הכפורים, והוא יום עשירי לחודש תשרי, שנאמר 'בעשור לחודש השביעי' וגו' וכתיב בתריה 'וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם'. ומלת כי, הוא נתינת טעם לביטול המלאכה, וכעניין שאכתוב לקמן בסדר זה במצות עשה דשביתה דכפורים (מצוה שיז).
וגם כל עניין מצוה זו שם תמצאנו, ולא אכתוב לך תוספת בדבר שאינו צריך.

מצווה שטז: מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים - ספר מצוות ה'

[לא תעשה קפו] מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה ביום כפור.
שנאמר: "כל מלאכה לא תעשו" ויקרא כג, לא.

מראי מקומות:
מסכת יומא פרק ח'; שבת דף קי"ד; מגילה דף ז'; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה, שכ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ח;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"א.

המצווה השכ"ט ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלעשות מלאכה ביום הכפורים.
והוא אומרו בו:
"וכל מלאכה לא תעשו" (ויקרא כג, כח).

והעובר על לאו זה במזיד – חייב כרת,
כמו שבאר הכתוב;
ואם היה שוגג – מקריב חטאת קבועה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בביצה ומגילה וזולתן.