מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקס"ה ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו לשבות ביום זה מן המלאכות והעבודות.
והוא אומרו:
"שבת שבתון היא לכם" (שם).
וכבר ביארנו כמה פעמים אומרם:
"האי שבתון - עשה הוא".

מצווה שיז: מצוות עשה לשבות ממלאכה ביום הכיפורים - ספר מצוות ה'

(עשה קכא) מצוות עשה לשבות ממלאכה ביום כפור.
שנאמר: "שבת שבתון הוא לכם" ויקרא כג, לב.

מראי מקומות:
מסכת יומא פרק ח'; שבת דף קי"ד; מגילה דף ז'; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קס"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"א;
שו"ע אורח חיים סימן תרי"א.

שיז. מצות שביתה ממלאכה ביום הכפורים - ספר החינוך

לשבות מכל מלאכה ביום הכפורים, שנאמר (ויקרא כג לב) שבת שבתון הוא לכם. וכבר כתבתי (מצוה רצז) מה שאמרו זכרונם לברכה (שבת כה, א) האי שבתון עשה הוא, כלומר, שפירושו כאלו יאמר שבתו ביום זה.

משורשי המצוה
על צד הפשט, כדי שלא נהיה טרודים בשום דבר, ונשים כל מחשבותינו וכל כונתנו לבקש מחילה וסליחה מאת אדון הכל ביום זה, שהוא נכון לסליחת העוונות מיום שנברא העולם, וכמו שכתבתי ב''אחרי מות'' במצות עבודת יום הכפורים (מצוה קפה).

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (מגילה ז, ב) שכל דבר שאסור לעשותו בשבת, אף על פי שאינו מלאכה גמורה אסור לעשותו ביום הכפורים. כללו של דבר אין בין שבת ליום הכפורים, אלא שזדון מלאכה בשבת בסקילה, וביום הכפורים בכרת. ומכל מקום התירו זכרונם לברכה לקנב הירק ביום הכפורים מן המנחה ולמעלה, כדי שנמצא אותו מוכן לערב מיד, מה שאינו מותר בשבת. ונהגו העם להחמיר בדבר ולנהג בו איסור כשבת לכל דבר.
ויתר פרטיה, מבוארים במסכת יומא.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
והעובר עליה ועשה מלאכה ביטל עשה זה, מלבד שעבר על לאו, וכמו שנכתוב בעזרת ה’ (מצוה רטו).