מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הנ"א ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף ביום השמיני של חג הסכות
וזהו מוסף שמיני עצרת ומה שחייב אותנו למנות מוסף זה בפני עצמו, נבדל מכל ימי סכות, הוא שהכלל אצלנו: שמיני עצרת רגל בפני עצמו.
ובפירוש אמרו שהוא:
"רגל בפני עצמו, קורבן בפני עצמו"
הנה זו ראיה שקרבנו חלוק. וזה פשוט בתכלית הפשטות.

שכב. מצות קורבן מוסף ביום שמיני של סוכות שהוא נקרא שמיני עצרת - ספר החינוך

להקריב קורבן מוסף ביום השמיני מחג הסוכות, וזהו מוסף שמיני עצרת, שנאמר (ויקרא כג לו) והקרבתם אשה לה’ עצרת היא וגו', ובסדר פנחס (במדבר כט לג לח) מפרש אותו בארוכה. ובבאור אמרו זכרונם לברכה, שהוא רגל בפני עצמו וקורבן בפני עצמו, ועל כן, יש לנו למנות מוסף זה, מצוה בפני עצמה.

משורשי מצות מוסף
ומכל ענינה, כתבתי הרבה פעמים למעלה מה שהשיגה ידי.

מצווה שכד: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בשמיני עצרת - ספר מצוות ה'

(עשה קכו) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף בשמיני עצרת.
שנאמר: "והקרבתם אשה לה'" ויקרא כג, לו.

מראי מקומות:
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה נ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ו.