מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקל"ז ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

[שחרור עבדים ביובל]
הציווי שנצטווינו לתקע בשופר בעשרה בתשרי של שנה זו
ולהכריז בכל ארצנו על חרות לעבדים ויציאת כל עבד עברי לחופשי, בלי דמים, ביום זה, כלומר: עשרה בתשרי.
והוא אומרו יתעלה:
"והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחדש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצם" (שם שם, ט).
ואמר:
"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" (שם שם, י)

וכבר נתבאר ש'שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות',
וכבר נתבארו דיני תקיעות ראש השנה במסכת ראש השנה.
וידוע, שתקיעה זו ביובל אינה אלא לפרסום החרות, ושהיא חלק מן ההכרזה,
והוא אומרו:
"וקראתם דרור בארץ"; ואין עניינה כעניין תקיעות ראש השנה, שהן "זיכרון לפני ה'", ואלה לשחרור העבדים כמו שביארנו.

שלא. מצות תקיעת שופר ביום הכפורים של יובל - ספר החינוך

לתקוע בשופר בעשירי בתשרי שהוא יום הכפורים. שנאמר (ויקרא כה ט י) והעברת שופר תרועה וגו' ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וגו' וקראתם דרור וגו'.
וידוע שמצות התקיעה ביום זה היא לפרסם חרות כל עבד עברי שיצא בן חורין בלי דמים, ואין עניינה כעניין תקיעת השופר בראש השנה, שהתקיעה ההיא אנו עושים לקבוע מחשבתנו על עניין עקידת יצחק, ונצייר בנפשנו לעשות גם אנו כמוהו לאהבת ה’ יתברך, ומתוך כך יעלה זכרוננו לפני ה’ לטוב. כלומר שנהיה זכאים לפניו.
וזאת התקיעה של יובל היא לפרסם החרות, כמו שאמרנו.

משורשי המצוה
לפי שידוע כי קול השופר יעורר לב בני אדם אם לשלום ואם למלחמה, ועניין שילוח העבד שעבד את אדוניו זמן רב הוא קשה מאוד בעיני אדוניו, על כן לעורר לב הבריות על העניין ולחזק נפשם ולהזהירם על המצוה בשמעם את קול השופר, בראותם כי הדבר השוה הוא בכל הארץ ושהכל עושים כן נצטוינו על זה. שאין דבר שיחזק לבות בני אדם כמו מעשה הרבים, וכמאמר החכם צער רבים נחמה.
גם העבד בעצמו מתעורר לצאת ככל העבדים מתחת ידי רבו אשר אהב, בשמעו קול השופר, ומתוך כך המצוה מתקיימת לשוב הכל ברשות אדון הכל.

דיני המצוה
כגון באיזה שופר תוקעין ביום זה, ואיזו ברכה מברכין בו. וכבר אמרו זכרונם לברכה דרך כלל במסכת ראש השנה: שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות. ובמצות שופר דראש השנה בסדר פנחס (מצוה תה), נדבר בו קצת בעזרת ה’ כמנהגנו.
ומכל מקום, אף על פי שאמרו זכרונם לברכה ששוין הן, חילוק קצת יש ביניהם, דבראש השנה שחל להיות בשבת לא היו תוקעין אלא בבית דין, וביובל תוקע כל יחיד ויחיד כל זמן שבית דין יושבין, בין בפני בית דין, ובין שלא בפניהם.

וכן מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה: כי מראש השנה ועד יום הכפורים, היו העבדים אוכלין ושותין ושמחין בבית אדונם, לא נפטרין לבתיהם, ולא האדון משתעבד בהן, כיון שהגיע יום הכפורים היו תוקעין בית דין בשופר נפטרין לבתיהם, וכמו כן שדות חוזרות לבעליהם.
ורבים מפרטי דיני היובל בערכין, ודיני שופר במסכת ראש השנה.

ונוהגת מצוה זו בארץ ישראל
בזמן שהיובל נוהג, והרי כתבתי לך בסמוך (מצוה של), איזה זמן היובל נוהג, ושמצות היובל מסורה לבית דין, ואם עברו בית דין על זה ולא תקעו בשופר, אף על פי שנשתלחו העבדים והוחזרו השדות לבעליהן מבלי תקיעה בטלו מצות עשה זה.

מצווה שלב: מצוות עשה לתקוע בשופר ביום כיפור בשנת היובל - ספר מצוות ה'

(עשה קל) מצוות עשה לתקוע בשופר ביום כפור בשנת היובל.
שנאמר: "ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם" ויקרא כה, ט.

מראי מקומות:
ראש השנה דפים ט', כ"ו, ל'; קדושין דף ל"ה; ערכין דפים י"ב, ל"ב;
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קנ"ב.