מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקט"ו ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו בדין ערכי בהמה טמאה,

והוא אומרו:

"והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה" (שם שם, יא-יב).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בכמה מקומות בתמורה ומעילה.

שנג. מצות מעריך בהמה שיתן כפי שיעריכנה הכהן - ספר החינוך

לדון בדין ערכי בהמה כמו שצותנו התורה עליו, שנאמר והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. ולתת כפי הערך שיעריכנה הכהן ולא פחות, שאין לפחות ולשקר במה שאדם פותח פיו לשמים. ואפילו בדברי הדיוט אסור לשקר, כמו שפרשתי למעלה.

ומשורשי המצוה
מה שכתבתי בדין ערכי אדם בראש הסדר.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (תמורה לב, ב) שהמקדיש בהמה תמימה למזבח ונפל בה מום ונפסלה, הרי זו נערכת ונפדית, ויביא בהמה אחרת קורבן תחתיה, ועל זה נאמר 'ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן לה’ והעמיד את הבהמה' וגו', שכן בא על זה הפירוש המקובל שהוציאה הכתוב בלשון טמאה, ובין שהקדיש אדם בהמה טהורה למזבח ונפל בה מום, כמו שאמרנו, או טמאה לבדק הבית, צריכה העמדה לפני הכהן, שנאמר והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והוא מעריך אותה.
ואם מתה קודם שתערך ותפדה, אין מעריכין ולא פודין אותה אחר שמתה. ואם שחט בה שנים או רוב שנים, אף על פי שהיא כמתה לעניין שחיטה, כדקיימא לן שכן נצטוה משה על רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה, הרי היא כחיה לעניין ערכין, ומביאה לפני הכהן ומעריכה.
ויתר פרטיה במקומות מתמורה ומעילה [הלכות ערכין פרק ד].

ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות בזמן הבית.
אבל בזמן הזה אמרו חכמים זכרונם לברכה שאין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין. ואם הקדיש או העריך או החרים, מן הדין הוא שהבהמה תעקר; ופרות, כסות וכלים ירקבו. אבל אם רוצה בתקנתן, עבד להו כדשמואל, דאמר הקדש שוה מנה שחללו על שוה פרוטה מחולל, כדכתיבנא.

וכיון שכן, יש לנו לכתוב, שאין דין העמדה לפני הכהן נוהג עכשו כלל, אבל מכל מקום דין ערכי בהמה נוהג, לעניין שמי שעבר והעריך בהמה בזמן הזה, שצריך לעשות בדבר מה שצוונו חכמים, ומכיון דבדיעבד צריכין אנו תקנה בדבר אפילו בזמן הזה, יש לי למנותה היא וכל כיוצא בה בכלל המצות הנוהגות בזמן הזה.

מצווה שנד: מצוות עשה לדון דין ערכי בהמה - ספר מצוות ה'

(עשה קלח) מצוות עשה לדון דין ערכי בהמה.
שנאמר: "והעמיד את הבהמה וגו' והעריך" ויקרא כז, יא-יב.

מראי מקומות:
בכורות דף י"ד; תמורה דף ל"ב;
רמב"ם הלכות ערכין פרק ה' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ט.