מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הר"ג ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהר הנזיר מלאכול ענבים,
והוא אומרו:
"וענבים לחים וכו' לא יאכל" (שם).

ואם אכל מהם כזית – לוקה.

שסט. שלא יאכל הנזיר ענבים לחים - ספר החינוך

שלא יאכל הנזיר ענבים לחים, שנאמר (במדבר ו ג) וענבים לחים וגו' לא יאכל. ואמרו זכרונם לברכה במסכת נזיר (לה ב), וענבים לחים לא יאכל - להביא את הבסור. כל עניין מצוה זו במצוה הקודמת לה.

ומשורשי עניין הנזירות אכתוב למטה במצות גדול שער נזיר (מצוה שעד).

מצווה שע: מצוות לא תעשה, שלא יאכל נזיר עבנים לחים - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רכה] מצוות לא תעשה, שלא יאכל הנזיר ענבים לחים.
שנאמר: "וענבים לחים לא יאכל" במדבר ו, ג.

מראי מקומות:
נזיר דף פרק ו' וע"ש דף ל"ח; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות נזירות פרק א' הלכות א'-ב', פרק ה' הלכות א'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רמ"ד;
ואין זה לאו שבכללות, שבפירוש אחז"ל בנזיר דף ל"ח שלוקין על כל אחד בפני עצמו ועיין כלל ה' ובשורש ט'.