מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקכ"ב ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלשבור עצם מעצמות פסח שני גם כן.
והוא אומרו יתעלה בו:
"ועצם לא תשברו בו" (במדבר ט, יב);
והשובר בו – גם הוא חייב מלקות.
ובגמרא פסחים אמרו:
"כשהוא אומר 'ועצם לא תשברו בו' בפסח שני, שאין תלמוד לומר;
שכבר נאמר 'ככל חקת הפסח' (שם) – האוי אחד עצם שיש בו מח ואחד עצם שאין בו מח".

וכבר נתבארו דיני שבירת העצם בפרק ז מפסחים.

שפג. שלא לשבור עצם מעצמות פסח שני - ספר החינוך

שלא לשבר עצם מכל עצמות הפסח. שנאמר (במדבר ט יב) ועצם לא ישברו בו. כל עניין לאו זה מכון בלאו הבא על זה גם כן בפסח ראשון בסדר בא אל פרעה והוא שם (מצוה טז), תראנו משם אם רצונך לדעת.

מצווה שפד: מצוות לא תעשה, שלא לשבור עצם מפסח שני - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רלג] מצוות לא תעשה, שלא לשבור עצם מפסח שני.
שנאמר: "ועצם לא ישברו בו" במדבר ט, יב.].

מראי מקומות:
פסחים פרק ט';
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות לא תעשה קכ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ז.