מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הכ"ב ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו לשמור את המקדש
ולסב בו תמיד בכל לילה במשך כל הלילה כדי לכבדו ולרוממו ולגדלו,
והוא אומרו יתעלה לאהרן:
"ואתה ובניך אתך לפני אהל העדות" (במדבר יח, ב)
כלומר: אתם תהיו לפניו תמיד.
וכבר נכפל ציווי זה בלשון אחר,
והוא אומרו:
"ושמרו את משמרת אהל מועד" (שם שם, ד).
ולשון ספרי:
"אתה ובניך אתך לפני אוהל העדות, הכוהנים מבפנים והלוויים מבחוץ",
כלומר: לשמירה ולהליכה סביבו.

ובמכילתא אמרו כלשון הזה:
"ושמרו את משמרת אהל מועד - אין לי אלא בעשה,
מנין בלא תעשה?
תלמוד לומר: ושמרתם את משמרת הקדש" (שם שם, ה)
הנה נתברר לך ששמירתו מצוות עשה.

ושם אמרו:
"גדולה למקדש שיש עליה שומרים,
לא דומה פלטורין שיש עליה שומרין לפלטורין שאין עליה שומרין".
וידוע שפלטורין - שם לארמון.
רצונו לומר: שמגדולת הארמון ורוממותו, שיהיו שומרים קבועים עליו.

וכבר נתבארו כל דיני מצווה זו בפרק א' ממסכת תמיד ובמסכת מידות.

שפח. מצות שמירת המקדש - ספר החינוך

שנצטוו הכהנים והלוים לשמור המקדש וללכת סביבו תמיד בכל לילה ולילה כל הלילה. ושמירה זו היא כדי לכבדו ולרוממו ולפארו, לא מהיות שום פחד מאויב חלילה. שנאמר (במדבר יח ד) ושמרו את משמרת אהל מועד.

ולשון ספרי, ואתה ובניך אתך לפני אהל העדות. הכהנים מבפנים, והלוים אף מבחוץ, כלומר לשמור אותו וללכת סביבו. ובמכלתא אמרו: ושמרו את משמרת אהל מועד. אין לי אלא בעשה וכו', הנה התבאר ששמירתו מצות עשה היא. ושם נאמר עוד גדולה למקדש שיש עליו שומרין אינו דומה פלטרין שיש עליה שומרין לפלטרין שאין עליה שומרין, וידוע שפלטרין שם ההיכל.

משורשי המצוה
מה שכבר כתבתי כמה פעמים, כי בכבוד הבית סיבה לתת מוראו אל לב בני אדם, ובבואנו שם לבקש תחינה וסליחה מאת אדון הכל, יתרככו הלבבות אל התשובה במהרה, וכעניין שאמרנו בארוכה בסדר ואתה תצוה (מצוה צח) ומכבודו של בית הוא, למנות עליו שומרים כדרך המלכים הגדולים אשר בארץ שיעשו כן, וכמו שבא במכלתא, אינו דומה וכו' כמו שכתוב בסמוך.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (מדות א, א ב) שארבעה ועשרים אדם שומרים אותו בכל לילה בארבעה ועשרים מקומות, הכהנים שומרים בשלושה מקומות מבפנים, והלוים מבחוץ, ומעמידין אחד שהיה מחזר על המשמרות כל הלילה ואבוקות דולקות לפניו, ואיש הר הבית נקרא, וכל משמר שאינו עומד ואומר לו 'איש הר הבית שלום עליך', ניכר שהוא ישן, וחובטו במקלו, ורשות היה לו לשרוף את כסותו, עד שהיו אומרים בירושלים מה קול בעזרה? קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפין, שישן על משמרו.

ויתר פרטיה, כגון היכן היו הלוים והכהנים שומרים, ואם ארע קרי לאחד מהם כיצד הוא עושה, וכיצד סדרן ומעשיהן סמוך לשחר, הכל מתבאר יפה בפרק ראשון ממסכת תמיד ומסכת מידות [הלכות בית הבחירה פרק ח].

ונוהגת בכהנים ולוים בזכרים בזמן הבית
כי הם נתייחדו בצוואת שמירת המקדש ולא הישראלים. ואם עברו על זה ובטלו שמירה זו בטלו עשה, מלבד שעברו על לא תעשה, כמו שנכתוב בסדר זה (מצוה שצז) בעזרת השם.

מצווה שפט: מצוות עשה לשמור המקדש - ספר מצוות ה'

(עשה קנה) מצוות עשה לשמור את בית המקדש.
שנאמר: "ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל וגו'במדבר יח, ג.
ושמרו את משמרת אהל מועד וגו'" במדבר יח, ד.

מראי מקומות:
תמיד פרק א'; מדות פרק א';
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה כ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ה, וכלל ב' מצוות אלו למצווה אחת.