מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקכ"ט ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטוו הלוויים להפריש מעשר מן המעשר שמקבלים מישראל ולתיתו לכוהנים.
והוא אומרו יתעלה:
"ואל הלוויים תדבר ואמרת אליהם כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמתם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר" (במדבר יח, כו).

ופרש לנו, שמעשר זה הוא הנקרא 'תרומת מעשר' - ינתן לכהן.
אמר: "ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן" (שם שם, כח). וכבר פרש הכתוב, שמפרישים מעשר זה מן המחבר והיפה שבו.
והוא אומרו יתעלה:
"מכל חלבו את מקדשו ממנו" (שם שם, כט).

אחר כך העיר, שהם חוטאים אם לא יפרישוהו מן היפה שבו.
והוא אומרו יתעלה:
"ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו" (שם שם, לב),
ולאו זה הוא שלילה, כאילו אמר: לא יהיה עליכם חטא בהרימכם אותו מן היפה, משמע: שאם יפרישוהו מן הרע יחטאו.

והרי זה כמו לאו הבא מכלל עשה, שאינו נמנה עם הלאווין, כלומר: מכיוון שציווה להפרישו מן היפה, משמע שאין להפרישו מן הרע.
ולשון ספרי:
"מנין אתה אומר, שאם הפרשתם אותו שלא מן המחבר שאתם בנשיאת עוון?
תלמוד לומר: ולא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו".
וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת תרומות ובמסכת מעשרות וגם בכמה מקומות בדמאי.

שצו. מצות הלוים לתת מעשר מן המעשר - ספר החינוך

שנצטוו הלוים להפריש מעשר מן המעשר שהם נוטלים מישראל ושיתנו אותו לכהנים, שנאמר (במדבר יח כו) ואל הלוים תדבר וגו' והרמתם ממנו תרומת ה’ מעשר מן המעשר, וזהו נקרא בכל מקום בגמרא תרומת מעשר.
וכנו לשון זה על דרך הכתוב, שאמר תרומת השם. ובאר הכתוב שהוא נתן לכהנים, וכמו שנאמר (שם כח) ונתתם ממנו את תרומת ה’ לאהרן הכהן, והזהיר הכתוב להפריש זה המעשר מן הטוב והנבחר, שנאמר (שם כט) מכל חלבו את מקדשו ממנו. ועוד נאמר על זה (שם לב) ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו, יורה שאם יוציאוהו מן הרע יהיה עליהם חטא, וזה עניינו כעניין לאו הבא מכלל עשה, ולכן אין למנות אותו מן הלאוין.

משורשי המצוה
הקדמה, אין ספק כי כל שבט הלוי הבדיל ה’ מעדת ישראל לעבודתו תמיד, ואמנם בשבט עצמו נבחר בהם אחד, להיות לכולם לראש ולקצין ולשר הוא וזרעו לעולם, והוא קדש מקדש בשבט לעמוד ולשרת פני ה’ תמיד, ושאר כל השבט נתן תחתיו לסיע בעבודה, וכמו שכתוב ויאמר ה’ אל אהרן אתה ובניך ובית אביך תשאו את עון המקדש, כלומר כי כל השבט יקבל שמירת המקדש, ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהונתכם, כלומר שעיקר העבודה, דהינו הכהונה, עליכם היא, וכתיב בתריה, וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך, כלומר שאתה העיקר, ולא הם, וכן כתוב במקום אחר (במדבר ג ט) ונתת את הלוים לאהרן ולבניו נתונים נתונים המה לו.

ועל כן בהיות הכהנים עיקר הבית בעבודת אלקינו זכו בעשרים וארבע מתנות שנתנו להם, המפרשות בכתוב, וכמו שמנו אותם חכמים זכרונם לברכה (חולין קלג, ב): עשר במקדש, וארבע בירושלים, ועשר בגבולין. ושאר שבטו שהוא נבחר עמו לסיע על ידו זכו גם כן לחיות בטובה מבלי יגיעה, עם מעשר הפרות שנוטלין מכל ישראל.

ולמען ידעו ויתבוננו כי כל חלקם בטובה וחלק אחיהם היא סיבת העבודה לשם, נצטוו לתת מכל אשר יטלו מבני ישראל חלק העשירי למשרתים הגדולים, ובכן יתנו אל לבם כי יש גבוהים עליהם, וגבוה מעל לכולם, הוא שומר הכל יתעלה. גם כי יש בזה זכות וכבוד ומעלה ללוים, לבלתי יגרע שמם ממצות מעשר בחלקם בתבואות, ואל יאמרו בניהם לבניהם זכיתם בתבואה, ואנחנו במצוה, ועכשו יהיה המענה יש תורה ויש קמח.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (ביצה יג, א) שבן לוי שלקח המעשר שבלים לא יתן תרומתו שבלים, אלא קונסין אותו לדוש, ולזרות, וליתן לו מעשר מן המעשר מעשר דגן, ואינו חייב לתת מעשר התבן אחר שידוש הכל ויזרה, אבל אם תחילה הפריש המעשר שבלים ודש וזרה נותן לו חלקו מן הכל.
ומה שאמרו (תרומות יא, ח) שתרומת מעשר שהיה בה אחד משמונה בשמינית מוליכה לכהן, ובלבד שתהא תרומה ודאית וטהורה, פחות מכן אינו מטפל להוליכה, אלא משליכה באור ושורפה.
ומה שאמרו (בכורים ב, ה) שתרומת מעשר מפרישין אותה שלא מן המוקף, שנאמר (במדבר יח כח) מכל מעשרותיכם תרימו, כלומר, אפילו יש לך מעשר אחד במדינה זו ואחד במדינה אחרת אתה מפריש תרומה אחת על הכל; ומכל מקום אמרו זכרונם לברכה (גיטין ל א), שתלמידי חכמים אין תורמין אותה אלא מן המקף.
ויתר פרטיה מבוארים במסכת תרומות ומעשרות ובמקומות ממסכת דמאי [הלכות תרומות פ''א].

ונוהגת מצוה זו במקום שתרומה ומעשר נוהגין שם.
ובסדר שופטים במצות הפרשת תרומה גדולה (מצוה תקז), נבאר הכל בעזרת השם.

מצווה שצז: מצוות עשה שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן - ספר מצוות ה'

(עשה קנט) מצוות עשה שהלוי יפריש מעשה מן המעשר ויתר לכהן.
שנאמר: "ואל הלוים תדבר וגו' והרמותם תרומת ה' מעשר מן המעשר" במדבר יח, כו.

מראי מקומות:
מעשר שני; גטין דף ל';
רמב"ם הלכות תרומות פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קכ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ד;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.