מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה המ"א ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו להקריב קורבן בכל יום שבת נוסף על תמיד של כל יום
וזהו מוסף שבת.
והוא אומרו יתעלה:
"וביום השבת שני כבשים" (במדבר כח, ט).

וכבר נתבאר סדר הקרבתו בפרק ב' מיומא ובתמיד.

תב. מצות קורבן מוסף של שבת - ספר החינוך

שנצטוו ישראל להקריב שני כבשים קורבן בכל יום שבת, מוסף על קורבן התמיד של כל יום, והוא הנקרא מוסף שבת, שנאמר (במדבר כח ט) וביום השבת שני כבשים וגו'.

משורשי מצות המוספין של ימים טובים
כבר כתבתי בסדר אמר אל הכהנים במוסף פסח (מצוה רצט) מה שנראה לי על צד הפשט, ומוסף שבת באשכול יתר המוספין תלוי גם הוא, והעניין, כדי שנקבע במחשבתנו עם מעשה הקורבן, גודל היום ורוב קדושתו וכי ששת ימים עשה ה’ את השמים ואת הארץ וגו'. כמו שכתוב שם, ושם כתבתי גם כן מעט מדיני המוספין וכלל העניין, כמנהגי.

מצווה תג: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בשבת - ספר מצוות ה'

(עשה קסה) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף בשבת.
שנאמר: "וביום השבת שני כבשים וגו' ושניהם עולות" במדבר כח, ט.

מראי מקומות:
מנחות דף מ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ד' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ה.