מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה המ"ה ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו להקריב קורבן מוסף גם ביום חמישים מיום הקרבת העומר
שהוא יום ט"ז בניסן, וזהו מוסף עצרת והוא הנזכר בספר "במדבר סיני"

והוא אומרו:

"וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' וגו' והקרבתם עולה לריח ניחוח" (במדבר כח, כו-כז).


תד. מצות קורבן מוסף ביום חג השבועות - ספר החינוך

שנצטוו ישראל להקריב קורבן מוסף ביום חג השבועות, שהוא יום ששי בסיון, שנאמר (במדבר כח כו) וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה’ בשבועותיכם וגו'. כבר כתבתי פעמים, כי בסדר אמר אל הכהנים במוסף דפסח (מצוה רצט), דברתי מעניין המוספין.

מצווה תה: מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בעצרת - ספר מצוות ה'

(עשה קסז) מצוות עשה להקריב קרבן מוסף בחג השבועות הנקרא עצרת ונקרא יום הבכורים.
שנאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בבעתיכם וגו' והקרבתם עולה לריח ניחוח לה' פרים בני בקר שנים אייל" במדבר כח, כו-כז.

מראי מקומות:
מנחות דף מ"ה;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ח' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה מ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"א.