מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרצ"ו ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלקחת כופר מרוצח בשגגה
כדי לפטרו מן הגלות,
אלא יגלה בהכרח.
אמר יתעלה:
"ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו" (שם, לב).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בגמרא מכות.

תיג. שלא נקח כופר ממחוייב גלות לפוטרו מן הגלות - ספר החינוך

שלא נקח כופר מהמחוייב גלות מחמת שהרג שוגג לפוטרו מן הגלות, שנאמר (במדבר לה לב) ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ. ולפי משמעות זה לפי הדומה יהיה לנוס פעול, כלומר, לא תקחו כופר על מי שהוא ינוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ מגורי אבותיו.

שורש איסור לקיחת הכופר
בהורג שוגג וכל עניינו כעניין הורג מזיד, אין צורך להאריך בו הדיבור.

מצווה תיד: מצוות לא תעשה, שלא לקחת כופר מחייב גלות - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רמג] ומצוות לא תעשה, שלא ליקח כופר מהורג נפש בשוגג לפטרו מגלות.
שנאמר: "ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ" במדבר לה, לב.

מראי מקומות:
כתובות דף ל"ז;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ה' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רצ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קס"ב.