מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הרע"ו ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהר הדיין מלירוא מאדם מזיק
בליעל ורע המידות
עד שלא יפסוק עליו דין צדק, אלא חייב לפסוק ולא יחוש למה שיקרה לו מן הנזקים מאותו אדם.
אמר יתעלה:
"לא תגורו מפני איש" (דברים א, יז).
ולשון ספרא:
"לא תגורו מפני איש,
שמא תאמר מתיירא אני מאיש פלוני
שמא יהרוג את בני,
שמא ידליק גדישי,
שמא יקצוץ את נטיעותי –
תלמוד לומר: לא תגורו מפני איש".


תטו. שלא יירא הדיין בדין - ספר החינוך

שנמנע הדיין מלירא מאיש מלדון דין אמת, ואפילו הוא איש מזיק עז פנים עב המוח, אלא יחתוך את הדין, ולא ישים לבו כלל למה שיקרה עליו מההיזק בשביל דינו, ועל זה נאמר (דברים א יז) לא תגורו מפני איש.
ולשון ספרי שמא תאמר ירא אני מאיש פלוני, שמא יהרגני או יהרוג אחד מבני ביתי, או שמא ידליק את גדישי או שמא יקצץ את נטיעתי? תלמוד לומר לא תגורו מפני איש.

שורש מצוה זו השכל מעיד עליו.

דיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (סנהדרין ו, ב)
שנים שבאו לפניך בדין, אחד רך ואחד קשה עד שלא תשמע את דבריהם, או אפילו משתשמע את דבריהן, ואי אתה יודע להיכן הדין נוטה אתה רשאי לומר להם איני נזקק לכם, שמא יתחייב ונמצא רודף אחר הדין להרגו, אבל משתשמע את דבריהן ותדע להיכן הדין נוטה, אי אתה רשאי לומר להם איני נזקק לכם, שנאמר לא תגורו מפני איש.
וכן (סנהדרין שם) תלמיד היושב לפני רבו, וראה זכות לעני וחובה לעשיר, אינו רשאי להיות שותק, שנאמר לא תגורו מפני איש.

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים
כי להם המשפט. והעובר על זה ולא רצה לדון, משיודע להיכן הדין נוטה כמו שאמרנו, מיראת הנדון, עבר על לאו זה, ואם הטה הדין גם כן מיראתו עבר על לאו זה, מלבד שעבר על לאו דלא תטה משפט.

מצווה תטז: מצוות לא תעשה, שלא יירא הדיין מבעל דין - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רמה] מצוות לא תעשה, שלא ירא הדיין מהבעל דין.
שנאמר: "לא תגורו מפני איש" דברים א, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ו';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ב הלכות א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ז;
שו"ע חושן משפט סימן י"ב.