מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הי"ג ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו במעשה תפילין של יד.
והוא אומרו יתעלה:
"וקשרתם לאות על ידך" (שם);
וגם הציווי במצווה זו נכפל ארבע פעמים. והראיה שתפילין של ראש ושל יד שתי מצוות - הוא אומרם בגמרא מנחות על דרך התימה על מי שסובר, שתפילין של ראש ושל יד לא תונח אחת מהן בלי האחרת, אלא [יונחו רק] כשיהיו שתיהן בנמצא.

וזה לשונם:
"מאן דלית לה שתי מצוות, חדא מצווה לא לעבד?!"
כלומר: מי שאי אפשר לו לעשות שתי מצוות לא יעשה [לפחות] אחת?!
לא, אלא יעשה את המצווה שבידו, ולפיכך יניח איזו מהן שבנמצא.
הנה נתבאר לך, שקראו לתפילין של יד ושל ראש שתי מצוות. ושתי מצוות אלו אין הנשים חייבות בהן, שהרי אמר יתעלה בטעם חיובן: "למען תהיה תורת ה' בפיך" (שמות יג, ט) - ונשים אינן חייבות בתלמוד תורה, וכך ביארו במכילתא.

וכבר נתבארו כל דיני שתי המצוות האלה בפ"ד ממנחות.

תכא. מצות תפלין של יד - ספר החינוך

לקשור תפלין של יד על היד, שנאמר (דברים ו ח) וקשרתם לאות על ידך. ובא הפירוש על זה המקרא, שנקשור על ידנו מדברי תורה ארבע פרשיות, והן נקראות תפלין כשהן קשורות ברצועות, כמו שבאה הקבלה בהן.

ואלו הן ארבע פרשיות אלו, שתים מהן בסוף סדר בא אל פרעה, והן:
פרשת קדש לי כל בכור עד ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה, שהיא פרשה אחת בכל ספר מדויק;
ומוהיה כי יביאך עד סוף הסדר שגומר כי בחזק יד הוציאנו ה’ ממצרים - פרשה שניה;
ובסוף סדר ואתחנן בספר אלה הדברים פרשת שמע ישראל עד ובשעריך - פרשה שלישית;
ובסוף סדר והיה עקב פרשת והיה אם שמע תשמעו עד כימי השמים על הארץ - פרשה רביעית.

ארבע פרשיות אלו, (מנחות לד, ב) כותבין בקלף אחד, וגוללו כמין ספר תורה מסופו לתחלתו, ומניחו בבית של עור, ומעביר בקצה העור רצועה אחת, וקושר אותו העור שהפרשיות בתוכו על זרוע שמאל, ואחר שהן קשורות בזרוע הן שוכבות כנגד הלב, והן הנקראין תפלין של יד בכל מקום.

משורשי המצוה
לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך בהכרח אחר התאוות, כי כן טבע החומר לבקש כל הנאות אליו והערב, כסוס כפרד אין הבין, אם לא שהנפש שחננו האל, תמנענו לפי כוחה מן החטא, ומאשר תשכון בגבולו שהיא הארץ ורחוקה מאוד מגבולה שהיא השמים, לא תוכל לו, ויגבר כוחו עליה תמיד, לכן היא צריכה על כל פנים להרבה שומרים לשומרה משכנה הרע, פן יקום עליה ויהרגה, אחר היותו בגבולו ותחת ידו.

ורצה המקום ברוך הוא לזכותנו אנחנו עם הקודש, וצונו להעמיד שומרים גיבורים סביב לה, והם שנצטוינו לבל נפסיק מדברי תורה מפינו יומם ולילה, ושנתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו, ומזוזה בפתחנו, והתפלין בידנו ובראשנו, והכל להזכירנו למען נחדל מעשק ידינו ולא נתור אחרי עינינו ואחרי יצר מחשבות לבנו, ומפני כן אמרו זכרונם לברכה (זבחים יט, א) שהכהנים והלוים בשעת עבודה פטורין מהן.
ובהיות מיסוד התפלין מה שזכרנו נצטוינו עליהם (מנחות לו, ב) לבל נסיח מהן דעתנו. ועתה, בני, ראה גם ראה כמה כוח גופנו גדול על נפשנו, כי על כל אלה יעלה לפעמים ופרץ גדרנו, האל ברחמיו יהי בעזרנו, וישמרנו, אמן.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (רמב''ם שם א ג) שעשרה דברים יש בתפלין, בין של ראש ובין של יד, כולם הלכה למשה מסיני, והמשנה באחד מכולן הרי התפלין פסולות. שנים מהן בכתיבתן, ושמונה בחפוין וקשירת רצועותיהן.
ואלו הן השנים שבכתיבתן: שכותבין אותן בדיו, ושיהיו נכתבות על הקלף.
ואלו הן השמונה שבחפוין: א) שיהיו מרובעות, וכן תפירתן ברבוע, ואלכסונן ברבוע, עד שיהיה להן ארבע זויות שוות. ב) שיהיה בעור של ראש צורת שי''ן מימין ומשמאל. ג) שיכרוך הפרשיות במטלית. ד) שיכרוך אותם בשער של בהמה או חיה טהורה על המטלית, ואחר כך מכניסן בבתיהן של עור. ה) שיהיו תופרין אותן בגידין. ו) שעושין להן מעברת מעור החפוי שתכנס בה הרצועה עד שתהא עוברת והולכת בתוך תיבה שלה. ז) שיהיו הרצועות שחורות. ח) שיהיה הקשר שלהן ידוע כצורת דל''ת.

ומה שאמרו (גיטין מה, ב) שאין עושין התפלין ורצועותיהן אלא ישראל, ואורך הרצועה של יד כדי שתקיף הזרוע במקום הנחתן בו, ויקשר ממנה הקשר הידוע שצריך להיות כצורת יו''ד, ותמתח עד האצבע האמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו שלוש כריכות ויקשור, ואם היתה ארוכה יתר מזה כשרה. ובאי זה מקום מן הזרוע קושרין אותה, על הקיבורת, והוא הבשר התפוח שבמרפק שבין פרק הכתף ופרק הזרוע, שנמצא כשהוא מדביק מרפקו לצלעיו יהיו התפלין שוכבין כנגד לבו, ונמצא מקיים והיו הדברים האלה על לבבך.

ומה שאמרו (מנחות לח, א) שתפלין של יד אינה מעכבת של ראש, ושל ראש אינה מעכבת של יד, מפני שהן שתי מצות, ועל של ראש מברך על מצות תפלין, ועל של יד להניח תפלין, ובמה דברים אמורים? בשהניח אחד מהן, אבל אם הניח שניהן יחד מברך ברכה אחת בלבד והיא להניח תפלין.

ומניח תחילה של יד ואחר כך של ראש, וכשהוא חולצן חולץ של ראש תחלה.
ומה שאמרו שזמן הנחת תפלין ביום משיראה חברו עד שתשקע החמה, שנאמר (שמות יג י) ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, וחוקה זו היא מצות תפלין.
ושבת ויום טוב, והוא הדין לחולו של מועד, אינו זמן הנחת תפלין, שנאמר עליהם (שם יז) והיה לאות, ושבתות וימים טובים הן עצמן אות ואין צריכין לאות אחר.

ומה שאמרו (שבת מט, א) שתפלין צריכין גוף נקי, ואמרו בגמרא מאי גוף נקי? שיזהר שלא יפיח בהן, אבל אין העניין לומר, שצריכין גוף נקי מעבירות או מטומאה, כי כל אדם ואפילו טמא ובעל עבירות מחוייב במצות תפלין, ובלבד שידע להזהר שלא יפיח בהן, ואולי מתוך התמדתו במצות תפלין שהן זכרון גדול לאדם במלאכת שמים ישוב מדרכו הרעה ויטהר מכל גלוליו.
וחכמים זכרונם לברכה (סוכה מב, א) חייבונו במצות התפלין לחנך בה אפילו הנערים הקטנים כל זמן שהגיעו לכלל שידעו לשמור אותן. ומזה יש להבין שדעת רבותנו זכרונם לברכה להיות כל אדם מחזיק במצוה זו ורגיל בה כי היא עיקר גדול ושמירה רבה מן העבירות, וסולם חזק לעלות עמה להכנס בעבודת הבורא ברוך הוא.

והמחמירים בקדושת המצוה ומניאים לב ההמון בדבריהם מהתעסק בה, אולי כונתם לטובה, אבל באמת יש בזה מניעה לבני אדם בכמה מצות והיא רעה רבה. ואם ידעתי כי יסמכו הדורשים דרשות אלו על מעשה שנזכר בירושלמי (ברכות פ''ב ה''ג) בחד בר נש דאפקיד גבי חבריה כסא דכספא, ולזמן תבעה נהלה וכפר ביה, ואמר לה בעל הכוס, לא לך הימנית אלא לאלין שבראשך, וכונתם לומר, שיש חילול ה’ להתחסד בקצת מצות ולהרשיע בקצתן.

ולא כן ביתי אני עם האל, כי ידעתי שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ועם כל זה לא נמנעהו מהתעסק במצוה בעת רוח אלהים טובה ילבשהו לעשות טוב, כי מי יודע אם אולי ימשך בדרכו הטובה עד עת מותו, והמות פתאום יבוא. וכבר למדונו זכרונם לברכה, שמצוה גוררת מצוה, וששכר מצוה מצוה. בכל אלו הדברים ומוסרים טובים, קדמונו והורונו זכרונם לברכה, והמתחכמים להוסיף על דבריהם או לגרוע אינה חכמה.

ומה שאמרו (מנחות לד ב) שסדור הפרשיות בקלף התפלין כך הוא:
שכותבים תחילה פרשת קדש לי,
ואחר כך פרשת והיה כי יביאך,
ואחר כך פרשת שמע ישראל,
ואחר כך פרשת והיה אם שמע,
ואשר אמרו שכותבין הויות באמצע, כלומר פרשת והיה כי יביאך ופרשת והיה אם שמע באמצע, ופרשת קדש לי בראש, ופרשת שמע בסוף, לא כונו העניין יפה.
והרי רש''י והרמב''ם זכרונם לברכה ורבנו האי דעת כולם היא, שלא נכתב הויות באמצע, אלא כסדר שהם כתובין בתורה, והראיה ממה שנמצא בפרק הקומץ במנחות, גבי סדור התפלין שאמרו שם והקורא קורא כסדרן כלומר שיהיה הקורא קורא כסדר התורה. ונוסח זה, ודאי לא מצאוהו בספרים אותם בני אדם שהיה דעתם לומר דכתבינן הויות באמצע. ומכל מקום כן הסכימו מורינו ישמרם אל, עכשיו, כמו שכתבנו, שנכתבם כסדר הפרשיות שכתובות בתורה.

ודין כתיבתן, ודין התגין שבהן,
ודין הכותב בהן את ה’ בין השטין או אות אחת מהן מה דינו,
ודין עיבוד העור, ומאיזה צד מן העור הן נכתבין,
ודין אם כתבן מין או גוי,
ודין שאינן צריכין בדיקה, ואפילו למאה שנה, כמו מזוזה,
ודין הלוקח תפלין ממי שאינו מומחה,
ודין תפירתן בגידין של בהמה או חיה טהורה,
ודין תפלין שנפסקו התפירות שלהם או רצועותיהן,
ודין מי שתפלין עליו וצריך לאכול, או להכנס בבית הכסא קבוע או עראי, או ששכח ונכנס בהן,
ודין הנכנס בהן לבית המרחץ,
ויתר פרטי המצוה, מבוארים במנחות פרק רביעי [א''ח סי' כה].

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים
אבל לא בנקבות, לפי שהיא מצות עשה שהזמן גרמא.
ומכל מקום אם רצו להניח אין ממחין בידן, ושכר יש להן, אבל לא כשכר האיש, שאינו דומה שכר המצוה ועושה, כשכר שאינו מצוה ועושה (קידושין לא א) .
ובמסכת ערובין בריש פרק המוצא תפלין (צו, א) אמרו זכרונם לברכה, שמיכל בת שאול היתה מנחת תפלין ולא מחו בידה חכמים. ושם אמרו, אשתו של יונה, היתה עולה לרגל ולא מחו בידה חכמים.
והעובר על זה, ואינו מניח תפלין של יד ושל ראש בטל שמונה עשה (מנחות מד א) , שהרי בארבע פרשיות ציווה הכתוב על תפלין של יד ושל ראש.

מצווה תכב: מצוות עשה לקשור תפילין על היד - ספר מצוות ה'

(עשה קעו) מצוות עשה לקשור תפילין על היד.
שנאמר: "וקשרתם לאות על ידך" דברים ו, ח.

מראי מקומות:
מנחות פרקים ג'-ד'; עירובין דף צ"ה;
רמב"ם; הלכות תפילין פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה י"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"א;
שו"ע אורח חיים סימן כ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ג.