מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה המשלימה חמישים ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלחמול על עובדי עבודה זרה
ומלשבח שום דבר מכל מה שמיחד להם.
והוא אומרו יתעלה: "ולא תחנם" (שם ז, ב),
ובא בקבלה:
"לא תתן להם חן".
ואפילו אדם מעובדי עבודה זרה שצורתו נאה – אסור לנו לומר: זה נאה בצורתו, או זה יפה פנים, כמו שנתבאר בגמרא דילן.
ובגמרא עבודה זרה ירושלמי אמרו:
לא תתן להם חן - בלא תעשה.

תכו. שלא לחון ולרחם על עובד אלילים - ספר החינוך

שלא נחמול על עובדי עבודה זרה, ולא יישר בעינינו דבר מהם, כלומר, שנרחיק ממחשבתנו ולא יעלה על פינו שיהיה במי שהוא עובד עבודה זרה דבר תועלת, ולא יהיה מעלה חן בעינינו בשום עניין, עד שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (ע''ז ז א) שאסור לומר כמה נאה גוי זה או מה נחמד ונעים הוא, ועל זה נאמר (דברים ז ב) ולא תחנם, ובא הפירוש על זה לא תתן להם חן, כעניין שאמרנו.
ויש מרבותינו שלמדו מלא תחנם, לא תתן להם מתנות חינם, והכל שורש אחד.
ובירושלמי דעבודה זרה (פ''א ה''ט) אמרו לא תחנם, לא תתן להם חן, בלא תעשה.

משורשי המצוה
לפי שתחילת כל מעשה בני אדם היא קביעות המחשבה במעשים והעלות הדברים על שפת לשון, ואחר המחשבה והדיבור בם תעשה כל מלאכה, ועל כן בהמנענו במחשבה ובדבור ממצא בעובדי עבודה זרה תועלת וחן, הננו נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומלרדוף אחר אהבתם ומללמד דבר מכל מעשיהם הרעים.

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (שם סה, א) כשאין נותנין להם מתנות חינם דדוקא למי שעובד עבודה זרה, אבל לא למי שאינו עובד עבודה זרה, ואף על פי שהוא עומד בגיותו לאכול שקצים ורמשים ושאר כל העבירות כגון גר תושב, דמכיון שקבל עליו שבע מצות מפרנסין אותו ונותנין לו מתנת חינם.
ואמרו זכרונם לברכה שאין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג. ועוד אמרו זכרונם לברכה שמותר לפרנס עניי גוים עם עניי ישראל, מפני דרכי שלום.
ויתר פרטיה, מבוארים במסכת עבודה זרה [י''ד סי' קנא].

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
והעובר על זה ושבח עובדי עבודה זרה ומעשיהם, זולתי בעניין שימצא שבח יתר מאוד לאומתנו מתוך שבחם, עבר על לאו זה, ואין בו מלקות, לפי שאין בו מעשה, אבל עונשו גדול מאוד, כי הוא סיבה לתקלה מרובה שאין לה תשלומין, כי הדברים ירדו לפעמים בחדרי בטן השומעים, וכל יודע דעת יבין זה.

מצווה תכז: מצוות לא תעשה, שלא לחון עכו"ם - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רמח] מצוות לא תעשה, שלא לחמול על עובדי עבודה זרה.
שנאמר: "ולא תחנם" דברים ז, ב.

מראי מקומות:
עבודה זרה דף כ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י', והלכות זכייה פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן קנ"א;
שו"ע חושן משפט סימן רמ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קל"ה.