מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה השישית ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו להתערב בין החכמים ולהתחבר אתם ולהתמיד ולשבת עימהם ולהשתתף עמהם בכל דרך מדרכי ההשתתפות: במאכל ומשתה ומיקח וממכר, כדי שנגיע בכך להדמות למעשיהם ולהאמין בדעות האמתיות מדבריהם.
והוא אומרו יתעלה:
"ולדבקה-בו" (שם יא, כב)
וכבר נכפל גם הציווי הזה, ואמר: "ובו תדבק" (שם י, כ).
ובא הפירוש: "ולדבקה בו" - הדבק בחכמים ותלמידיהם.
זהו לשון הספרי.

וכן הביאו ראיה על החובה לישא בת תלמיד חכמים ולהשיא בתו לתלמיד חכמים וליהנות תלמידי חכמים ולהתעסק עמהם ממה שנאמר "ובו תדבק". אמרו:
"וכי אפשר לו לאדם להידבק בשכינה?
והא כתיב: "כי ה' אלקיך אש אכלה הוא" (שם ד, כד) -
אלא כל הנושא בת תלמיד חכמים" וכו'.


תלד. להדבק בחכמי התורה - ספר החינוך

שנצטוינו להתחבר ולהתדבק עם חכמי התורה, כדי שנלמד מהם מצותיה הנכבדות, ויורונו הדעות האמתיות בה שהם מקבלים מהם, ועל זה נאמר (דברים י, כ) ובו תדבק, ונכפל הצווי במקום אחר, שנאמר ולדבקה בו. (שם יא, כב) ואמרו זיכרונם לברכה, וכי אפשר לו לאדם להידבק בשכינה, והא כתיב כי ה’ אלהיך אש אוכלה הוא (דברים ד, כד)? אלא הדבק לתלמידי חכמים ולתלמידיהם כאלו נדבק בו ברוך הוא.
ומזה למדו רבותינו זכרונם לברכה לומר, שכל הנושא בת תלמיד חכם, והמשיא בתו לתלמיד חכם ומהנהו מנכסיו, כאלו נדבק בשכינה. ועוד דרשו בספרי, 'ולדבקה בו' - למוד דברי אגדה שמתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה העולם.

שורש המצוה
נגלה הוא, כדי שנלמד לדעת דרכי ה’ יתברך.

ודיני המצוה
כבר כתבתי קצתן [הלכות דעות פ''ו].

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן
בזכרים, וגם הנקבות מצוה עליהן גם כן לשמוע דברי חכמים, כדי שילמדו לדעת את השם. והעובר על זה ואינו מתחבר עמהם וקובע בלבו אהבתם ומשתדל בטובם ותועלתם בעתים שיש ספק בידו לעשות כן מבטל עשה זה, ועונשו גדול מאוד, כי הם קיום התורה ויסוד חזק לתשועת הנפשות, שכל הרגיל עמהם, לא במהרה הוא חוטא.
והמלך שלמה אמר (משלי יג, כ) הולך את חכמים יחכם. ורבותינו זכרונם לברכה אמרו (אבות פ''א מ''ד), הוי מתאבק בעפר רגליהם.

והרמב’’ן זכרונו לברכה כתב כי עיקר מצוה זו, היא להישבע בשמו ברוך הוא לקיים מצוה, והראיה ממה שאמרו בתמורה (ג, ב) מנין שנשבעים לקיים המצוה? שנאמר (תהלים קיט קו) נשבעתי ואקימה לשמור משפטי צדקך. והשיבו שם ההוא מ'ובו תדבק' נפקא וכו' כמו שבא שם.

מצווה תלה: מצוות עשה להתדבק בתלמידי חכמים - ספר מצוות ה'

(עשה קפד) מצוות עשה להתדבק בחכמים ותלמידיהם.
שנאמר: "ובו תדבק" דברים י, כ.

מראי מקומות:
כתובות דף קי"ד;
רמב"ם הלכות דעות פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ו',
ועיין השגת רמב"ן במצוות עשה ז';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ח';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן מ"ה.