מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה השביעית ממצוות עשה - ספר המצוות לרמב"ם

הציווי שנצטווינו להישבע בשמו יתעלה בזמן שנצטרך לכך לקיים איזה דבר או לשוללו, לפי שיש בזה רוממות לו יתעלה וכבוד וגדולה.
והוא אומרו יתעלה:
"ובשמו תשבע" (שם י, כ).
ובפירוש אמרו:
"אמרה תורה 'השבע בשמו',
ואמרה תורה 'אל תשבע'",
כלומר: כמו שהשבועה שאינה צריכה מוזהרים עליה והיא מצוות לא-תעשה,
כך השבועה בעת הצורך מצווים עליה והיא מצוות עשה.

לפיכך אסור להישבע בשום דבר מכל הנבראים, כגון: המלאכים והכוכבים זולתי על דרך השמטת הנשוא, כגון שיאמר "באמתות השמש", וכוונתו "באמתות אלוקי השמש".
ועל הדרך זו נשבעת אומתנו בשם משה רבנו (מה נכבד שמו), כאילו אומר הנשבע "באלוקי משה", "במי ששלח את משה".
אבל כשאין הנשבע מכוון לכך, ונשבע באחד הנבראים מתוך אמונה שיש לאותו הדבר אמתות בעצמו עד שישבע בו - הרי זה עבר ושיתף אחר עם שם שמים.

[ועל זה] בא בקבלה:
"כל המשתף שם שמים עם דבר אחר - נעקר מן העולם".
ולעניין זה נתכוון הכתוב באומרו: "ובשמו תשבע", כלומר: לו בלבד תאמין ותייחס את האמתות, שראוי להישבע בה.

וכבר אמרו בריש תמורה:
מנין שנשבעין לקיים מצווה?
שנאמר: ובשמו תשבע.


תלה. להישבע בשמו יתברך באמת - ספר החינוך

להישבע בשמו ברוך הוא בעת שנצטרך להחזיק ולקים דבר או להרחיקו, לפי שיש בזה גדולה בחקו יתברך, והגבורה והרוממות, ועל זה נאמר (דברים י כ) ובשמו תשבע.
ובבאור אמרו זכרונם לברכה (שבועות לה, ב) אמרה תורה הישבע בשמו, ואמרה תורה אל תשבע, כלומר כי כמו שהשבועה שאינה צריכה היא נמנעת והיא מצות לא תעשה, כן השבועה בעת הצורך היא חובה והיא מצות עשה. ולפיכך אין נשבעין לעולם בשום דבר מכל הנבראים, ואמרו זכרונם לברכה (סנהדרין סג, א), כל המשתף שם שמים לדבר אחר נעקר מן העולם. ואמנם זה נאמר, במי שמכון להישבע באותו דבר מן הנבראין לבד, אבל הנשבע בשמים או בשמש ובירח לכונת האדון שעליהם שבראם, זה אינו בכלל האיסור כלל, ותמיד נראה שנשבעין כן בכל גבול ישראל.

משורשי המצוה
כי בהיותנו מקימים דברינו בשמו הגדול תתחזק בלבנו האמונה בו והשגחתו עלינו ועל כל דברינו, וזה דבר ברור.

ובדיני מצות השבועות והנדרים. הארכתי בהם הרבה בסדר ''וישמע יתרו'' (מצוה ל) [יו''ד סימן רלז].

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
והעובר על זה ולא רצה להישבע בשמו לעת הצורך ביטל עשה זה, לדעת הרמב''ם זכרונו לברכה.

אבל הרמב’’ן זכרונו לברכה כתב שאין השבועה בשמו גם בעת הצורך מצות עשה כלל, כי אם רשות גמורה, שאם נרצה נשבע, ואם לא נרצה להישבע לעולם אין בכך כלום, וגם כי יש במניעה מהשבועה מצוה, וכעניין שאמרו במדרש רבי תנחומא (מטות א) אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל לא תהיו סבורים שהותר לכם להישבע בשמי אפילו באמת, אלא אם כן יהיו בך כל המידות האלה: את ה’ אלהיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק. ואחר כך ובשמו תשבע. ואם נרצה נוכל לומר שיבוא "ובשמו תשבע" ליתן עשה ולא תעשה לנשבע בשם עבודה זרה, כלומר, בשמו תשבע ולא בשם אלהים אחרים.
ועניין מה שאמרו זכרונם לברכה (תמורה ג ב), שנשבעים לקים המצוה כבר כתב הרב זכרונו לברכה, כי מובו תדבק נפקא לן.

מצווה תלו: מצוות עשה לישבע באמת בשמו יתברך - ספר מצוות ה'

(עשה קפה) מצוות עשה לשבע באמת בשמו יתברך.
שנאמר: "ובשמו תשבע" דברים י, כ.

מראי מקומות:
נדרים דף ח'; סנהדרין דף ס"ג; תמורה דף ג';
רמב"ם הלכות שבועות פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה ז';
רמב"ן משיג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קכ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רל"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"ח.