מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקמ"א ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים.
והוא אומרו יתעלה:
"לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך" (שם יב, יז).
והאוכל מעשר שני בלי פדיון – לוקה: ודוקא בתנאי שנתבאר בסוף מכות, והוא: שיאכלנו בחוץ אחר שראה פני הבית, כלומר: לפנים מחומת ירושלים.

והוא אומרם שם:
מאימתי חייבין עליו? משיראה פני הבית.

תמב. שלא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים - ספר החינוך

שלא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים. ועל זה נאמר (דברים יב יז) לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך. והכתוב הבא אחריו יורה עליו, שבמעשר שני הוא מדבר, שנאמר כי אם לפני ה’ אלהיך תאכלנו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך. ואילו שאר מעשרות לענים או ללוים הם.
ועניין מעשר שני מהו כתבתי למעלה בסדר זה (מצוה תעג), וטעם היותו נאכל בירושלים כתבתי בסדר אם בחקותי במצות מעשר בהמה (מצוה שס).

מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה (מכות יט ב), שאין חייבין מלקות על אכילתו, אלא אם כן יאכלו אותו בלי פדיון אחר שראה פני הבית, וכן אמרו בסוף מכות: מאימתי חייבין עליו? משיראה פני הבית. וכבר הרחבתי דברי בדיני קביעות פרות למעשר בסדר ויקח קרח (מצוה שצה) ושם תראנו אם תחפוץ.
ויתר פרטי המצוה, מבוארים במסכת מעשר שני [הלכות מעשר שני פ''ג ה''ה].

ונוהג איסור זה
בזכרים ונקבות בזמן שחיוב מעשר שני נוהג, ובסדר שופטים (מצוה תקז), נבאר בעזרת ה’ הזמן והמקומות שנוהג שם. והעובר על זה ואכל כזית ממנו חוץ לירושלים חייב מלקות.

מצווה תמג: מצוות לא תעשה, שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רנד] מצוות לא תעשה, שלא לאכול מעשר שני תבואה בלא פדיון חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהריך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני; מכות דפים י"ג, י"ז, י"ח; כריתות דפים ד'-ה';
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ב' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ט;
רמב"ן בשורש ט' חשב כל אלו ג' לאוין ללאו אחד ועיין כלל ח'.