מפתח ראשי
ספר החינוך
ספר המצוות לרמב"ם
ספר מצוות השם
חלק ראשון: מניין המצוות
חלק שני: שיטות בחלוקת המצוות
א. חלוקה למצוות עשה ולא תעשה
ב. חלוקת המצוות לפי חומרת המצוות והחייבים בהן
ג. חלוקת המצוות לפי נושאים ראשיים
ד. חלוקת המצוות לפי איברי הגוף
ה. חלוקת המצוות לפי שכיחות המצוות והחייבים בהן
חלק שלישי: אזהרות
טבלה משווה: ספר החינוך, ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות השם
אינדקס נושאים
חזרה לעמוד הראשיהמצווה הקמ"ב ממצוות לא עשה - ספר המצוות לרמב"ם

האזהרה שהוזהרנו מלאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים.
והוא אומרו יתעלה:
"לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירשך" (שם):

והאוכלו – לוקה,
ובאותו התנאי שנתבאר במעשר דגן.

תמג. שלא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים - ספר החינוך

שלא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים. שנאמר (דברים יב יז) לא תוכל לאכול בשעריך [מעשר דגנך] ותירשך. כל עניין מצות איסור התירוש כעניין מצות הדגן, אין צורך להאריך בה הדבור.

מצווה תמד: מצוות לא תעשה, שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים - ספר מצוות ה'

[לא תעשה רנה] מצוות לא תעשה, שלא לשתות יין של מעשר שני בלא פדיון חוץ לירושלים.
שנאמר: "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהריך" דברים יב, יז.

מראי מקומות:
מסכת מעשר שני; מכות דפים י"ג, י"ז, י"ח; כריתות דפים ד'-ה';
רמב"ם הלכות מעשר שני פרק ב' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ס;
רמב"ן בשורש ט' חשב כל אלו ג' לאוין ללאו אחד ועיין כלל ח'.